Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 38 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གླུ་པ་རྣམས།
  ང་ཡི་སེམས་ནང་གྱི་གཞོན་ནུ།
  nga yi sems nang gyi gzhon nu/
 • གླུ་པ་རྣམས།
  ང་ཡི་སེམས་ནང་གི་གཞོན་ནུ་ལགས། བརྩེ་དུང་དྭངས་གཙང་གྱི་དྲན་གླུ་འབུལ་ལ་ཡོད། གངས་ལྗོངས་ཀྱི་སྐད་གསང་སྙན་མོ་ཐོས་དུས། ཆུང་དྲིས་གཞོན་ནུའི་འཛུམ་མདངས་ཡིད་ལ་འཁོར། ཆུང་དྲིས་གཞོན་ནུའི་འཛུམ་མདངས་ཡིད་ལ་འཁོར། ཆུང་འདྲིས་གཞོན་ནུའི་འཛུམ་མདངས་ཡིད་ལ་འཁོར།
  nga yi sems nang gi gzhon nu lags/_brtse dung dwangs gtsang gyi dran glu 'bul la yod/_gangs ljongs kyi skad gsang snyan mo thos dus/_chung dris gzhon nu'i 'dzum mdangs yid la 'khor/_chung dris gzhon nu'i 'dzum mdangs yid la 'khor/_chung 'dris gzhon nu'i 'dzum mdangs yid la 'khor/
 • གླུ་པ་རྣམས།
  ཨ་ལ་ཧའི་་་་་་་་། ཨ་ལ་ཧའི་་་་་་་། ཨ་ལ་ཧའི་་་་ གངས་ལྗོངས་ཀྱི་སྐད་གསང་སྙན་པོ་ཐོས་དུས། ཆུང་དྲིས་གཞོན་ནུའི་འཛུམ་མདངས་ཡིད་ལ་འཁོར།  ཆུང་དྲིས་གཞོན་ནུའི་འཛུམ་མདངས་ཡིད་ལ་འཁོར།
  a la ha'i /_a la ha'i /_a la ha'i _gangs ljongs kyi skad gsang snyan po thos dus/_chung dris gzhon nu'i 'dzum mdangs yid la 'khor/__chung dris gzhon nu'i 'dzum mdangs yid la 'khor/
 • གླུ་པ་རྣམས།
  ང་ཡི་སེམས་ནང་གི་གཞོན་ནུ་ལགས། དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་འགྲམ་ལ་གླུ་གཞས་ལེན་ཡོད། ཤང་ཤང་ཀྱི་ཆུ་སྒྲ་སྙན་པོ་ཐོས་དུས། ཆུང་དྲིས་གཞོན་ནུའི་འཛུམ་མདངས་ཡིད་ལ་འཁོར། ཆུང་དྲིས་གཞོན་ནུའི་གླུ་གཞས་ཡིད་ལ་འཁོར།
  nga yi sems nang gi gzhon nu lags/_dwangs gtsang gi chu 'gram la glu gzhas len yod/_shang shang kyi chu sgra snyan po thos dus/_chung dris gzhon nu'i 'dzum mdangs yid la 'khor/_chung dris gzhon nu'i glu gzhas yid la 'khor/
 • གླུ་པ་རྣམས།
  ཨ་ལ་ཧའི་་་་། ཨ་ལ་ཧའི་་་་་། ཨ་ལ་ཧའི་་་་། ཤང་ཤང་ཀྱི་ཆུ་སྒྲ་སྙན་མོ་ཐོས་པས། ཆུང་དྲིས་གཞོན་ནུའི་གླུ་གཞས་ཡིད་ལ་འཁོར། ཆུང་དྲིས་གཞོན་ནུའི་གླུ་གཞས་ཡིད་ལ་འཁོར། ཆུང་དྲིས་གཞོན་ནུའི་གླུ་གཞས་ཡིད་ལ་འཁོར།
  a la ha'i /_a la ha'i /_a la ha'i /_shang shang kyi chu sgra snyan mo thos pas/_chung dris gzhon nu'i glu gzhas yid la 'khor/_chung dris gzhon nu'i glu gzhas yid la 'khor/_chung dris gzhon nu'i glu gzhas yid la 'khor/