Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 24 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གཞི་རྩེའི་ཆང་གཞས། ༼ཡུལ་ལ་སྐྱིད་པོ་གཅིག་དང་སྐྱིད་པོ་གཉིས་༽
  gzhi rtse'i chang gzhas/_(yul la skyid po gcig dang skyid po gnyis )
 • ཡུལ་ལ་སྐྱིད་པོ་གཅིག་དང་སྐྱིད་པོ་གཉིས། ཡུལ་ལ་སྐྱིད་པོ་གཅིག་དང་སྐྱིད་པོ་གཉིས། སོའོ་ཨོའོ་ཡ་ལ་ཡུལ་ལ་སྐྱིད་པོ་གཅིག། འདི་ནི་གཞི་རྩེའི་གཞུང་ལ་ཡོད་། ལགས་ཞུས་པའི་གཅིག་བྱས་འདི་ནི་གཞི་རྩེའི་གཞུང་ལ་ཡོད་།
  yul la skyid po gcig dang skyid po gnyis/_yul la skyid po gcig dang skyid po gnyis/_so'o o'o ya la yul la skyid po gcig/_'di ni gzhi rtse'i gzhung la yod /_lags zhus pa'i gcig byas 'di ni gzhi rtse'i gzhung la yod /
 • གཞས་ལ་འཚང་ག་གཅིག་དང་འཚང་གོག་གཉིས། གནས་ལ་རྫ་རོང་གཅིག་དང་རྫ་རོང་གཉིས། སོའོ་ཨོའོ་ཡ་ལ། གནས་ལ་རྫ་རོང་གཅིག་འདི་ནི་གཞི་རྩེའི་གཞུང་ལ་ཡོའོ་རེད། ལགས་ཞུས་པའི་གཅིག་བྱས་འདི་ནི་་གཞི་རྩེ་གཞུང་ལ་ཡོད། 
  gzhas la 'tshang ga gcig dang 'tshang gog gnyis/_gnas la rdza rong gcig dang rdza rong gnyis/_so'o o'o ya la/_gnas la rdza rong gcig 'di ni gzhi rtse'i gzhung la yo'o red/_lags zhus pa'i gcig byas 'di ni gzhi rtse gzhung la yod/_
 • ཆུ་མོ་ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་འཚང་ག་ལ། ཆུ་མོ་ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་འཚང་ག་ལ། སོའོ་ཨོའོ་ཡ་ལ་གཞི་རྩེ་ལྷ་རྩེ་གཞུང་ལའ། གཞི་རྩེའི་གཞུང་ལ་ཡོད། ལགས་ཞུས་པའི་གཅིག་བྱས་འདི་ནི་གཞི་རྩེའི་གཞུང་ལ་ཡོད།
  chu mo yar 'gro yar la 'tshang ga la/_chu mo yar 'gro yar la 'tshang ga la/_so'o o'o ya la gzhi rtse lha rtse gzhung la'/_gzhi rtse'i gzhung la yod/_lags zhus pa'i gcig byas 'di ni gzhi rtse'i gzhung la yod/
 • གཞི་རྩེའི་ཆང་ས་ཡ་ལ་ལྟར་ལ་འདྲ། གཞི་བརྩེའི་ཆང་ས་ཡ་ལ་ལྟར་ལ་འདྲ། སོའོ་ཨོའོ་ཡ་ལ། ཁྱེད་རང་པད་མའི་སྡོང་པོ། འདི་བརྗིད་ཆགས་ཡིད་དུ་འོང་། ལགས་ཞུས་པའི་གཅིག་བྱས་འདི་ནི་བརྗིད་ཆགས་ཡིད་དུ་འོང་།
  gzhi rtse'i chang sa ya la ltar la 'dra/_gzhi brtse'i chang sa ya la ltar la 'dra/_so'o o'o ya la/_khyed rang pad ma'i sdong po/_'di brjid chags yid du 'ong /_lags zhus pa'i gcig byas 'di ni brjid chags yid du 'ong /