Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 52 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གཞི་རྩེའི་ཆང་གཞས། ༼ཡུལ་འདི་ཆུ་མོའི་གཞུང་ལ་༽
  gzhi rtse'i chang gzhas/_(yul 'di chu mo'i gzhung la )
 • ཡུལ་འདི་ཆུ་མོའི་གཞུང་ལ།  སྐལ་པ་བཟང་སོང་ལགས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། ཨ་མ་བག་གྲོ་ཀུན་ཁམས་བཟང་། བཙོས་པའི་མཆོད་ཆང་མཆོད་དང་། སྐལ་པ་བཟང་སོང་ལགས་བཟང་སོང་ལགས། ལ་ལ་ལ་་་་་་་་་་་། མེ་ཚེ་ཆུ་ལས་རིང་བ། དགའ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་རོལ་སོང་།
  yul 'di chu mo'i gzhung la/__skal pa bzang song lags/_bkra shis bde legs phun sum tshogs/_a ma bag gro kun khams bzang /_btsos pa'i mchod chang mchod dang /_skal pa bzang song lags bzang song lags/_la la la /_me tshe chu las ring ba/_dga' skyid dpal la rol song /
 • སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་མོ་མཇལ་ཡོང་། སྐལ་པ་བཟང་སོང་ལགས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། ཨ་མ་བག་གྲོ་ཀུན་ཁམས་བཟང་། གཡུ་ཡི་ཕོ་བྲང་མཇལ་ཡོང་། སྐལ་པ་བཟང་སོང་ལགས་བཟང་སོང་ལགས། ལ་ལ་ལ་་་་་་་་། ང་ཚོའི་གཞུང་དྲངས་ཟླ་བ། ཟླ་བའི་ཞལ་ལྟར་ཡིན་འགྲོ།
  steng phyogs lha mo mjal yong /_skal pa bzang song lags/_bkra shis bde legs phun sum tshogs/_a ma bag gro kun khams bzang /_g.yu yi pho brang mjal yong /_skal pa bzang song lags bzang song lags/_la la la /_nga tsho'i gzhung drangs zla ba/_zla ba'i zhal ltar yin 'gro/
 • ང་ཚོའི་སྐྱིད་པའི་གཞུང་ལ། སྐལ་པ་བཟང་སོང་ལགས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཆོགས། ཨ་མ་བག་གྲོ་ཀུན་ཁམས་བཟང་། རྒྱ་མཚོའི་ནང་ལ་སླེབས་སོང་། སྐལ་པ་བཟང་སོང་ལགས་བཟང་སོང་ལགས། ལ་ལ་ལ་་་་་་་་་་་་། མེ་ཚེ་འདི་ལ་འཁོད་པ། ཕྱི་མ་བྱས་ལས་སྨོན་ལམ། ལའ་ལ་ལ་་་། བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་ཞུས་ཡོད་། བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་ཞུས་ཡོད་། བཀྲ་ཤིས། སྨོན་ལམ། ཞུས་ཡོད་། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། ཨ་མ་བག་གྲོ་ཀུན་ཁམས་བཟང་། གཏན་དུ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག
  nga tsho'i skyid pa'i gzhung la/_skal pa bzang song lags/_bkra shis bde legs phun sum chogs/_a ma bag gro kun khams bzang /_rgya mtsho'i nang la slebs song /_skal pa bzang song lags bzang song lags/_la la la /_me tshe 'di la 'khod pa/_phyi ma byas las smon lam/_la' la la /_bkra shis smon lam zhus yod /_bkra shis smon lam zhus yod /_bkra shis/_smon lam/_zhus yod /_bkra shis bde legs phun sum tshogs/_a ma bag gro kun khams bzang /_gtan du bde ba thob par shog