Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 10 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ང་ཚོ་གཙང་ནས་ཡོའོ་བ་རེད།
  nga tsho gtsang nas yo'o ba red/
 • ཕ་རིའི་ཇོ་མོ་མཛེས་པ་ལ། ཕ་རིའི་ཇོ་མོ་མཛེས་པ་ལ། ཡར་འབྲོག་རྩ་ཆུ་འཛོམས་པ། ཡུལ་ལ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ན། ང་ཚོ་གཙང་ལ་ཡོའོ་རེད། ཡུལ་ལ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ན། ང་ཚོ་གཙང་ལ་ཡོའོ་རེད།ཡོའོ་རེད།
  pha ri'i jo mo mdzes pa la/_pha ri'i jo mo mdzes pa la/_yar 'brog rtsa chu 'dzoms pa/_yul la skyid po byas na/_nga tsho gtsang la yo'o red/_yul la skyid po byas na/_nga tsho gtsang la yo'o red/yo'o red/
 • པད་ཁ་ལག་གདང་ཤིག་ཤིག པད་ཁ་ལག་གདང་ཤིག་ཤིག སྙེ་མའི་རྦ་རླབས་ཕྱུར་བཞག ལོ་ལེགས་མཆོད་ཆང་མཆོད་ན། ང་ཚོ་གཙང་ལ་ཡོའོ་རེད། ལོ་ལེགས་མཆོད་ཆང་མཆོད་ན། ང་ཚོ་གཙང་ལ་ཡོའོ་རེད།ཡོའོ་རེད།
  pad kha lag gdang shig shig_pad kha lag gdang shig shig_snye ma'i rba rlabs phyur bzhag_lo legs mchod chang mchod na/_nga tsho gtsang la yo'o red/_lo legs mchod chang mchod na/_nga tsho gtsang la yo'o red/yo'o red/
 • གཞིས་རྩེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། གཞིས་རྩེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་མགོན་མཆོད་རྟེན། གནས་ལ་བཟང་པོ་བྱས་ན། ང་ཚོ་གཙང་ལ་ཡོའོ་རེད། གནས་ལ་བཟང་པོ་བྱས་ན། ང་ཚོ་གཙང་ལ་ཡོའོ་རེད།ཡོའོ་རེད།
  gzhis rtse bkra shis lhun po/_gzhis rtse bkra shis lhun po/_rgyal rtse dpal mgon mchod rten/_gnas la bzang po byas na/_nga tsho gtsang la yo'o red/_gnas la bzang po byas na/_nga tsho gtsang la yo'o red/yo'o red/
 • མི་རྒྱུད་གཤིས་ཀ་ལ་འཇམ་པ། མི་རྒྱུད་གཤིས་ཀ་ལ་འཇམ་པ། ཡ་རབས་གུས་ཞབས་ལྡན་པ། བུ་ལ་མནའ་མ་ལེན་ན། ང་ཚོ་གཙང་ལ་ཡོའོ་རེད། བུ་ལ་མནའ་མ་ལེན་ན། ང་ཚོ་གཙང་ལ་ཡོའོ་རེད།ཡོའོ་རེད།
  mi rgyud gshis ka la 'jam pa/_mi rgyud gshis ka la 'jam pa/_ya rabs gus zhabs ldan pa/_bu la mna' ma len na/_nga tsho gtsang la yo'o red/_bu la mna' ma len na/_nga tsho gtsang la yo'o red/yo'o red/