Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 2 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བཀྲ་ཤིས་ལཱའ། དེ་རིང་ལ་ནི་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉིན་མོ་ལ། ཤར་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་ཤར། ཡ་ལ་འ།
  bkra shis lA'/_de ring la ni bkra shis pa'i nyin mo la/_shar kyi phyogs nas shar/_ya la 'a/
 • ཡ་འ་ལ། ཁྱེད་རྣམས་པ་ལྷན་རྒྱས་སྤྲོ་པོ་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
  ya 'a la/_khyed rnams pa lhan rgyas spro po yong ba'i bkra shis shog/
 • བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། ཨ་མ་བག་གྲོ་སྐུ་ཁམས་བཟང་། བློ་མཐུན་ལྷན་རྒྱས་སྐུ་ཁམས་བཟང་།
  bkra shis bde legs phun sum tshogs/_a ma bag gro sku khams bzang /_blo mthun lhan rgyas sku khams bzang /
 • ཡ་འ་ལ་ཁྱེད་རྣམས་པ་ལྷན་རྒྱས་སྤྲོ་པོ་འོ་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 
  ya 'a la khyed rnams pa lhan rgyas spro po 'o yong ba'i bkra shis shog/_
 • བཀྲ་ཤིས་ལཱའ། ཡ་གིའི་ལ་ནི་ལྕང་མའི་སྟེང་ལ་འཱ། སྙུང་གཞི་འགོས་ཆགས་མ་གཏོང་།
  bkra shis lA'/_ya gi'i la ni lcang ma'i steng la 'A/_snyung gzhi 'gos chags ma gtong /
 • ཡ་འ་ལ། ཁྱེད་རྣམས་པ་ལྷན་རྒྱས་སྤྲོ་པོ་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
  ya 'a la/_khyed rnams pa lhan rgyas spro po yong ba'i bkra shis shog/
 • གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར་རི་ལས་མཐོ། མཆོད་ཆང་དེ་ཚོ་ཆུ་ལས་མཐོ། བློ་མཐུན་ལྷན་རྒྱས་སྐུ་ཁམས་བཟང་།
  gro so phye mar ri las mtho/_mchod chang de tsho chu las mtho/_blo mthun lhan rgyas sku khams bzang /
 • ཡ་འ་ལཱའ། ཁྱེད་རྣམས་པ་ལྷན་རྒྱས་སྤྲོ་པོ་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 
  ya 'a lA'/_khyed rnams pa lhan rgyas spro po yong ba'i bkra shis shog/_
 • བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། ཨ་མ་བག་གྲོ་སྐུ་ཁམས་བཟང་།
  bkra shis bde legs phun sum tshogs/_a ma bag gro sku khams bzang /
 • ཡ་འ་ལཱའ། ཁྱེད་རྣམས་པ་ལྷན་རྒྱས་སྤྲོ་པོ་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
  ya 'a lA'/_khyed rnams pa lhan rgyas spro po yong ba'i bkra shis shog/
 • ཡ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
  ya la bkra shis shog/
 • བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་གཞས།
  bkra shis bde legs kyi gzhas/