Skip to main content Skip to search
19 Jul 2018
1 min 22 sec
Audio Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk

Senggé Rindzin gives a demonstration on playing Sumdung drelm cymbal notes.  It is mainly performed to revive the glorious past and instill a sense of purpose for future youth and people.

འབྲུག་ལུགས་ཀྱི་ཆོག་ག་ཕྱག་ལན་ནང་ རོལམོ་རྡུང་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ལས་ ད་ལྟོའི་གློག་བརྙན་འདིནང་ བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ལས་ སེངྒེ་རིག་འཛིན་གྱིས་ གསུམ་རྡུང་ལས་བྲེམ་ལེན་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ ལགཔ་གུ་སྦེ་དཔེ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་མས། ཏེ་སེངྒེ་རིག་འཛིན་ཁོ་ར་ ཆོག་ག་ཕྱག་ལན་ནང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ མཁས་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ བཀའ་རྙིང་གཉིས་ཆའི་ ཆོག་ག་ཕྱག་ལན་ཚུ་ མཁྱེན་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་རའི་མཁྱེན་མི་འདི་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གནས་ཐབས་དང་ མ་འོངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྒྲ་བཟུང་འབད་བཞགཔ་ཨིན། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
    ད་གསུམ་བརྡུང་བརྔམ་གདངས་དབྱངས་མཇུག་ལས་ ད་ འབྲེལ་མ་ལེན་ཐངས་ལགས་ ད་རུང་ལོག་སྟེ་ ད་ ལེན་མཚམས་ལེན་མཚམས་ཞུ་གེ།
  • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
    ཨུ་རུ་རུ་་་ འེང་་་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ འེང་་་ཧེང་ ཧེང་ ཧེང་ འེང་་་
  • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
    ད་རུང་ གཅིག་ འེང་་་ གཉིས་ འེང་་་ གསུམ་ འེང་འེང་འེང་་་ ཨུ་རུ་རུ་་་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་བཞི་ ལྔ་དྲུག་ བདུན་བརྒྱད་ དགུ་་་་འེང་་་ འེང་་་ འ་ནཱི་དབྱངས་མཇུག་ལས་འབྲེལ་མ་ལེན་ཐངས་ བསྟོད་པ་ལས་མར་འགྱོཝ་ད་ཨིན་ལགས་འདི་ཚུ་འདི་ ད་འ་ནཱ།