Skip to main content Skip to search
19 Jul 2018
5 min 19 sec
Audio Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk

Senggé Rindzin from Ura gewog narrates about the playing elaborate Tashi cymbal note for concluding rituals according to the Nyingma tradition of Bhutan. Generally, in the Nyingma School, cymbals are played using different notes, beating the two instruments together, counting one-two-three, one-two-three. 

རྙིང་མའི་ལུགས་ལས་ ཆོག་ག་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ བཀྲིས་ཀྱི་རོལམོ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་རྡུང་དགོཔ་ཨིན་ན་ ལགཔ་གི་སྦེ་སྟོནམ་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་དང་པ་ར་ དགུ་རྡུང་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་དགུ་ཚང་རྐྱབ་ ད་རུང་བདུན་ཚང་ལས་ལྔ་རྐྱབ་ ལྔ་ལས་འབད་ཞིནམ་ལས་གསུང་ཟེར་རྡུང་ཞིནམ་ལས་ འདི་ལས་ད་རུང་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ ཨུ་རུ་རུ་ཟེར་རྐྱབ་སྦེ་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིནམ་ད་ ཏེ་ད་རུང་ རྟེན་འབྲེལ་འདི་ཚུའི་སྐབས་སུ་ བཀྲིས་ཀྱི་རོལམོ་འདི་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་སྦེ་རྐྱབ་ནི་ཅིག་ཡང་ཡོད། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བསམ་གཏན་ཡེ་ཤེས་ Samten Yeshi
  ལགས་སོ།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  (Speaker plays cymbals)
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  གཅིག་་་ གཉིས་་་ གསུམ་་་ བཞི་་་ ལྔ་་་ དྲུག་་་ བདུན་་་ བརྒྱད་་་ དགུ་་་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་ བདུན་ བརྒྱད་ དགུ།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་ བདུན་ བརྒྱད་ དགུ་(ཚང་ཚང་)་་་ གཅིག་་་ གཉིས་་་ གསུམ་་་ བཞི་་་ ལྔ་་་ དྲུག་་་ བདུན་་་།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་ བདུན་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་ བདུན་(ཚང་ཚང་)་་་ གཅིག་་་ གཉིས་་་ གསུམ་་་ བཞི་་་ ལྔ་་་།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་་་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་་་ གཅིག་་་ གཉིས་་་ གསུམ་་་།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་་་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་་་་ གཅིག་་་ གཉིས་་་ གསུམ་་་ ཨུ་རུ་རུ་ ད་འ་ནཱ་ལས་ དོར་ལེན་ནི་ འ་ནེ་ཅིག་ཨིན་ལགས།
 • བསམ་གཏན་ཡེ་ཤེས་ Samten Yeshi
  འོང་ལགས་སོ།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  ད་ རྙིང་མ་གི་ ད་རྙིང་མ་གི་བསྟོད་མཇུག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱས་པ་ཅིན་འ་ནེ་ཅིག་ཨིན་ལགས་ ད་ འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་གནང་དགོཔ་མེད་ ཉིན་ཕྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་གནང་དགོཔ་མི་འོང་།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  ད་ ཉིནམ་གསུམ་གསུམ་རེ་འདྲཝ་གནང་དགོཔ་འབད་བ་ཅིན་ ཏེ་ འ་ནཱི་རང་གནང་དགོ་ལགས་ ད་རྒྱས་པ་ ད་ད་ཅི་ཞུ་དོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱས་པ་འབད་རུང་དྲག་ གཞུང་འ་ནཱི་རང་གནང་ནི་ཨིན་ལགས། ཧ་ཧ་ (Speaker laughs)