Skip to main content Skip to search
19 Jul 2018
3 min 36 sec
Audio Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk

Senggé Rindzin from Ura gewog district shares how one plays the cymbal for prostration according to Nyingma Buddhist tradition of Bhutan. Followers of the Nyingma playing cymbal for prostration after reciting the refuge for the triple gem, supplication prayers to the masters and dharma protectors, and an aspiration prayer for all sentient beings to become free from suffering.

ཕྱག་འཚལ་རོལམོ་འདི་ ཆོག་ག་ག་ཅིའི་སྐབས་འབད་རུང་ རྡུང་དགོཔ་ཨིནམ་ད་ བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ལས་ སེངྒེ་རིག་འཛིན་གྱིས་ རྙིང་མའི་ལུགས་ཀྱི་ ཕྱག་འཚལ་རོལམོ་རྡུང་ཐངས་འདི་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་མས། ཕྱག་འཚལ་རོལམོ་འདི་ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དང་ བླ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཚུ་ བཏང་ཚར་བའི་ཤུལ་རྡུངམ་ཨིནམ་ད་ དེ་བསྒང་ ཆོག་གའི་རྩབོ་འདི་ མཆོད་གཤམ་ནང་ཕྱག་ཕུལ་ཏེ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ ཁོ་རའི་བསྟེན་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཚུ་ བདེ་བ་དང་ལྡན་ སྡུག་བསྔལ་དང་འགྲོལ་བཅུག་ཟེར་བའི་ སྨོན་ལམ་བཏབ་དགོཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་དང་བཟའ་ཚང་ནང་འཁོད་ནང་ དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་བཅུག་ཟེར་ སྨོན་ལམ་བཏབ་དགོཔ་ཨིན། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  ལགས་སོ་ ད་ ང་གིས་ ད་ རྙིང་མའི་གཅིག་ ད་ ཞུ་དགོཔ་གཅིག་ཨིན་པས་ རྙིང་མའི་འདི་མ་པ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ག་ནི་ཡང་མེད་ དེ་འབད་རུང་ རྙིང་མའི་ཕྱག་འཚལ་རོལ་མོ་གཅིག་ ཆོ་ག་སྤྱིར་བཏང་གི་གོང་ལུ་ འགྱོ་དགོ་པའི་ཕྱག་འཚལ་རོལ་མོ་རང་ཨིན་པས།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  དེ་འབདཝ་ད་ ད་ རྙིང་མའི་ཕྱག་འཚལ་རོལ་མོ་གཅིག་ ད་ ཞུ་གེ་ལགས་ ད་ དུམ་གྲ་ཅིག་རྒྱས་པ་ཙམ་ཅིག་སྦེ་ ཞུ་ནི་ཨིན་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཅིག་ཨིན་པས།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  ད་ ཟིལ་བུ་ཟིལ་(?) ཟེར་ ཟིལ་གསུམ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ཕབ་ཅིག་ དེ་ལས་ ཁོ་ར་ཕྱག་འཚལ་རོལ་མོ་གི་ལེའུ་ཅིག་ལེན་ནི་འདུག་ལགས་ ལགས་སོ་ལགས།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  (Speaker plays cymbal)
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  གཅིག་བྱ་ གཅིག་ གཉིས་བྱ་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་བྱ་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་བྱ་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་བྱ།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་བྱ་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་ བདུན་བྱ་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་ བདུན་ བརྒྱད་བྱ་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་ བདུན་ བརྒྱད་ དགུ་བྱ།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་ བདུན་ བརྒྱད་ དགུ་ བཅུ་ཐམ་བྱ་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ དྲུག་ བདུན་ བརྒྱད་ དགུ་ བཅུ་ཐམ་བྱ་ དེ་ལས་ ཚར་གཉིས་ཚར་ཏེ་ ཨུ་རུ་རུ་་་ འ་ནཱི་ཕྱག་འཚལ་རོལ་མོ་ཨིན་ལགས།