Skip to main content Skip to search
19 Jul 2018
2 min 25 sec
Audio Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk

Senggé Rindzin from Ura gewog describes how to play the cymbals during the invocation of blessing and Kusum according to Nyingma school of Bhutanese Buddhism. He demonstrates how to play cymbal notes by clapping his hand to the rhythm of the ritual. In the blessing ritual, the cymbals are played to a seven count.

བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ལས་ སེངྒེ་རིག་འཛིན་གྱིས་ བྱིན་འབེབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ རོལམོ་ག་དེ་སྦེ་ རྡུང་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ ལགཔ་གིས་སྦེ་རྡུང་སྟེ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་མས།  ཏེ་ཆོག་ག་བཏང་བའི་སྐབས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་བྱིན་འབེབས་འདི་ཨིནམ་ད་ རོལམོ་འདི་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་ བདུན་ཟེར་ བདུན་རྡུང་འདི་རྡུངམ་ཨིན་མས། མ་པ་བྱིན་འབེབསཀྱི་སྐབས་སུ་ སྐུ་གསུམ་རོལམོ་ལོ་ བརྒྱུད་གསུམ་རོལམོ་ཟེར་རྡུང་ནི་ཡོད། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བསམ་གཏན་ཡེ་ཤེས་ Samten Yeshi
  ལགས་སོ།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  ད་བྱིན་འབེབས་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་པས་ ད་གཅིག་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ བྱིན་འབེབས་ ཕྱག་འཚལ་རོལ་མོ་ བྱིན་འབེབས་ སྤྱན་འདྲེན་ འ་ནེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ འདི་གི་ནང་ལུ་ ད་བྱིན་འབེབས་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་ལགས།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  (Speaker plays cymbals)
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ ལྔ་ དྲུག་ བདུན་ འ་ནཱི་བྱིན་འབེབས་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་ལགས་ ད་ བྱིན་འབེབས་འདི་ལུ་ བདུན་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས་ལགས།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  ད་ བྱིན་འབེབས་ཁོ་རའི་སྐུ་གསུམ་རོལ་མོ་ཟེར་ཡོད་ལགས་ བརྒྱུད་གསུམ་རོལ་མོ་ སྐུ་གསུམ་རོལ་མོ་ བརྒྱུད་གསུམ་རོལ་མོ་ཟེར་ ད་ བྱིན་འབེབས་ཁོ་རའི་ཚིག་རྫོགས་མཚམས་ནང་ དེ་ལས་ འ་ནཱི་བཏང་ནི་ཨིན་ལགས།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  (Speaker plays cymbals) གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་བྱ་ ལྔ་བྱ་ འ་ནཱི་བརྒྱུད་གསུམ་རོལ་མོ་ཟེར་མི་འདི་ མར་བྱིན་འབེབས་པའི་བརྒྱུད་གསུམ་རོལ་མོ།