Skip to main content Skip to search
19 Jul 2018
1 min 47 sec
Audio Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk

Senggé Rindzin from Ura gewog shares techniques for playing the cymbals during concluding ceremonies according to the Drukpa Kagyü school of Bhutanese Buddhism. Using his hands, he demonstrates how one plays the cymbals. Generally, in the monastic education system, senior monks teach the junior monks to play cymbals by using hand claps.

བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ལས་ སེངྒེ་རིག་འཛིན་གྱིས་ ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ རོལ་མོ་ག་དེ་སྦེ་ རྡུང་དགོཔ་ཨིན་ནིའི་སྐོར་ལས་  བཤདཔ་མས། གློག་བརྙན་འདི་ནང་ ཁོ་གིས་ རོལམོ་གི་གྱང་ཁ་འདི་ རོལམོ་གུ་མེན་པར་ ལགཔ་གིས་སྦེ་ དཔེ་སྟོན་འབདཝ་ཨིནམ་ད་ བཤད་གྲྭ་ནང་གྲྭ་ཚང་ཚུ་ནང་ ཆོ་ག་སྦྱང་བ་འབད་བའི་སྐབས་ ད་ལྟོ་ཁོ་གིས་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལགཔ་གི་ཐོག་ལས་སྦེ་ དཔེ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཏེ་སྤྱིར་བཏང་གྲྭ་ཚང་གི་ལུགས་ལས་ མཇུག་བསྡུའི་རིལམོ་འདི་ལུ་ མཆོད་མཇུག་ལོ་ཟེར་ སླབ་དོ་ཡོད་རུང་ སེངྒེ་རིག་འཛིན་གྱིས་ བསྟོད་མཇུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  ད་ ནཱ་ལས་མར་ ད་ ཆོ་ག་ག་ར་གྲོལཝ་ད་ལུ་ ད་ བསྟོད་མཇུག་ཟེར་མི་ ད་ ཆོ་ག་གྲོལ་བའི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ ད་ བསྟོད་མཇུག་བཏང་ནི་ཨིན་པས་ལགས།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  (Speaker claps hands) ཨུ་རུ་རུ་་་ ཧུང་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་་་་བྱ་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་་་འེང་་་འེང་་་ འེང་་་འེང་་་ འེང་་་ འེང་་་ འེང་་་ ཧེང།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  (Speaker claps hands) བིར་བིར་བིར་བིར་བིར་ བིར་བིར་བིར་བིར་བིར་ བིར་བིར་བིར་ བིར་བིར་བིར་ བིར་བིར་བིར་བིར་བིར་བིར་་་་བིར་་་བིར་བིར་བིར་བིར་བིར་བིར་་་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་བྱ།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ གཅིག་ གཉིས་ གསུམ་ བཞི་ འ་ནཱི་ཅིག་ལུ་ འདི་གྲོལཝ་ཨིན་ལགས་ ད་འ་ནཱི་ཅིག་ གཞུང་ངོ་མ་ཆོ་ག་སྤྱིར་བཏང་ག་ཅི་ལུ་འགྱོཝ་འབད་ གཞུང་གི་རོལ་མོའི་རྩ་ཚིག་ འ་ནེ་ཅིག་ཨིན་ལགས།
 • བསམ་གཏན་ཡེ་ཤེས་ Samten Yeshi
  ལགས་སོ།
 • སེང་གེ་རིག་འཛིན་ Singye Rigzin
  ལགས་སོ་ལགས།