Skip to main content Skip to search
05 Aug 2019
12 min 11 sec
Audio Overview
Creators: 
Tashi Gyel

བོད་ཀྱི་སྤྱིའི་གཉེན་གྱི་དར་ཚུལ་རགས་ཙམ་བཤད།

简要概述了藏族婚姻发展史。

This speech provides a brief introduction to the origin and development of Tibetan marriage traditions.

དང་པོ་ལྷ་ཀླུ་གཉིས་ཀྱི་གཉེན་དར་ཚུལ་དང་དེ་ནས་བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་རྒྱལ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་གཉིས་གཉེན་སྒྲིག་ཚུལ། དེ་ནས་ད་དུང་ས་གནས་ཀྱི་གཉེན་དར་ཚུལ་སོགས་རགས་ཙམ་བཤད་ནས་བོད་ཀྱི་གཉེན་གྱི་དར་བ་རྣམ་གསུམ་བཤད་ཡོད།

首先,主要介绍了神与龙的婚姻发展史。其次,简述了藏王松赞干布与文成公主的婚礼。最后,简要介绍了藏族各个地方的婚姻发展史。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0