Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 31 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཆང་དང་བོ་དགུང་སྔོན་གནམ་ལ་མཆོད།
  chang dang bo dgung sngon gnam la mchod/
  Offer the first part of chang to the blue sky;
 • 1a ཆང་ལ་ནས་དང་བོ་སོང་ཡ་ལ་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ནས་མཆོད།
  1a chang la nas dang bo song ya la nas dkon mchog gsum la nas mchod/
  Offer the first part of chang to the blue sky;
 • ཆང་ལ་ནས་དར་ཁ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག
  chang la nas dar kha bkra shis bde legs shog
  May the chang become auspicious!
 • བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག
  bkra shis bde legs shog
  May there be auspiciousness!
 • ཆང་ལ་ནས་གཉིས་པ་སོང་ཡ་ལ་ནས་དྲིན་ཅན་ཕ་མ་ནས་མཆོད།
  chang la nas gnyis pa song ya la nas drin can pha ma nas mchod/
  Offer the second part of chang to the kind parents;
 • ཆང་ལ་ནས་དར་་ཁ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག
  chang la nas dar kha bkra shis bde legs shog
  May the chang become auspicious!
 • བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག
  bkra shis bde legs shog
  May there be auspiciousness!
 • 2a ཆང་ལ་ནས་གསུམ་པ་སོང་ཡ་ལ་ནས་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་ནས་མཆོད།
  2a chang la nas gsum pa song ya la nas sku mgron rnams la nas mchod/
  Offer the third part of chang to the guests;
 • ཆང་ལ་ནས་དར་ཁ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག
  chang la nas dar kha bkra shis bde legs shog
  May the chang be auspicious!
 • བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག
  bkra shis bde legs shog
  May there be auspiciousness!
 • ཡ་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག
  ya la bde legs shog
  May there be auspiciouness!