Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 47 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

The meaning was unclear. This song is sung at New Year's celebrations, when raising prayer flag poles, and at parties.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དགའ་ས་ཡ་ལའི་ཚུར་ལ་ནི་ཡོང་པའི། སྐྱིད་ས་ཡ་ལའི་ངས་གླུ་འཛོམས། དགའ་བའི་ཡ་ལ་མི་ཡང་འཛོམས་བྱུང་། བཙོས་པའི་ཡ་ལ་ཆང་ཡང་ཞིམ། ང་ཅག་ཡ་ལཱ་གཞོན་ལ་ནི་གཞོན་འཛོམས་ བྱུང་། དཔུང་པའི་ཡ་ལཱ་དཀར་རྒྱན་ཅིག་བཞངས། 
  dga' sa ya la'i tshur la ni yong pa'i/_skyid sa ya la'i ngas glu 'dzoms/_dga' ba'i ya la mi yang 'dzoms byung /_btsos pa'i ya la chang yang zhim/_nga cag ya lA gzhon la ni gzhon 'dzoms _byung /_dpung pa'i ya lA dkar rgyan cig bzhangs/_
 • སྨྱུང་མ་སྐྱེ་ས་ལ་ཡག་ག། སྨྱུང་མ་སྐྱེ་ས་ལ་ཡག་ག། རྩ་ལ་རི་བོ་རོང་གི་ལ་སྨྱུང་མ། རྩ་ལ་རི་བོ་རོང་གི་ལ་སྨྱུང་མ། 
  smyung ma skye sa la yag ga/_smyung ma skye sa la yag ga/_rtsa la ri bo rong gi la smyung ma/_rtsa la ri bo rong gi la smyung ma/_
 • སྨྱུང་མ་རྩེ་ལ་གཟིགས་དང་། སྨྱུང་མ་རྩེ་ལ་གཟིགས་དང་། སྨྱུ་ལ་གུ་རན་པ་བྱུང་ན། སྨྱུ་ལ་གུ་རན་པ་ལ་བྱུང་ན།  གླིང་བུ་བརྙེད་པ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ལ་ཕུལ་ཆོག ང་ཚོ་བཟང་པོ་ཕྱག་ལ་ཕུལ་ཆོག
  smyung ma rtse la gzigs dang /_smyung ma rtse la gzigs dang /_smyu la gu ran pa byung na/_smyu la gu ran pa la byung na/__gling bu brnyed pa byung na/_nga tsho bzang po'i phyag la phul chog_nga tsho bzang po phyag la phul chog
 • གླིང་བུ་མ་བརྙེད་པ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་སྨྱུང་མའོ་སྨྱུང་ཚང་ནང་ལ་ལོག་འགྲོ། ང་ཚོ་སྨྱུག་མའོ་སྨྱུང་ཚང་ནང་ལ་ལོག་འགྲོ། 
  gling bu ma brnyed pa byung na/_nga tsho smyung ma'o smyung tshang nang la log 'gro/_nga tsho smyug ma'o smyung tshang nang la log 'gro/_
 • སྨྱུང་མ་སྐྱེ་ས་ལ་ཡག་ག།  རྩ་ལ་་རི་བོ་རོང་གི་ལ་སྨྱུང་མ། རྩ་ལ་རི་བོ་རོང་གི་ལ་སྨྱུང་མ། 
  smyung ma skye sa la yag ga/__rtsa la ri bo rong gi la smyung ma/_rtsa la ri bo rong gi la smyung ma/_
 • སྨྱུང་མ་སྐེད་པ་ལ་གཟིགས་དང་། སྨྱུང་མ་སྐེད་པ་ལ་གཟིགས་དང་། ཕྱག་ལ་སྨྱུག་བརྙེད་པ་ལ་བྱུང་ན། ཕྱག་ལ་སྨྱུག་བརྙེད་པ་ལ་བྱུང་ན། 
  smyung ma sked pa la gzigs dang /_smyung ma sked pa la gzigs dang /_phyag la smyug brnyed pa la byung na/_phyag la smyug brnyed pa la byung na/_
 • ཕྱག་ལ་སྨྱུག་བརྙེད་པ་ལ་བྱུང་ན། གྱི་ཕྱག་ལ་ནི་ཕུལ་ཆོག། གྱི་ཕྱག་ལ་ནི་ཕུལ་ཆོག། 
  phyag la smyug brnyed pa la byung na/_gyi phyag la ni phul chog/_gyi phyag la ni phul chog/_
 • ཕྱག་སྨྱུག་མ་བརྙེད་པ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་སྨྱུང་མའོ་སྨྱུང་ཚང་ནང་ལ་ལོག་འགྲོ། ང་ཚོ་སྨྱུང་མའོ་སྨྱུང་ཚང་ནང་ལ་ལོག་འགྲོ། 
  phyag smyug ma brnyed pa byung na/_nga tsho smyung ma'o smyung tshang nang la log 'gro/_nga tsho smyung ma'o smyung tshang nang la log 'gro/_
 • སྨྱུང་མ། སྨྱུང་མ་རྩ་བ་ལ་གཟིགས་དང་། སྨྱུང་མ་རྩ་བ་ལ་གཟིགས་དང་། རྩྭ་ལ་རིབོ་རོང་གི་ལ་སྨྱུང་མ། རྩྭ་ལ་རིབོ་རོང་གི་ལ་སྨྱུང་མ། 
  smyung ma/_smyung ma rtsa ba la gzigs dang /_smyung ma rtsa ba la gzigs dang /_rtswa la ribo rong gi la smyung ma/_rtswa la ribo rong gi la smyung ma/_
 • སྨྱུང་མ་རྩ་བ་ལ་གཟིགས་དང་། བརྙེད་པ་ལ་བྱུང་ན། བརྙེད་པ་ལ་བྱུང་ན།
  smyung ma rtsa ba la gzigs dang /_brnyed pa la byung na/_brnyed pa la byung na/
 • ཤོག་བུ། ཤོག་བུ་བརྙེད་པ་ལ་བྱུང་ན། ང་ཚོའི་ཨ་མའི་ཨོ་ ལོའི་ཚུར་ལ་ཕྱག་ལ་ཕུལ་ཆོག། ང་ཚོའི་ཨ་མའི་ཨོ་ལོའི་ཚུར་ལ་ཕྱག་ལ་ཕུལ་ཆོག། 
  shog bu/_shog bu brnyed pa la byung na/_nga tsho'i a ma'i o _lo'i tshur la phyag la phul chog/_nga tsho'i a ma'i o lo'i tshur la phyag la phul chog/_