Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 1 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ། རྨི་ལམ་ནང་གི་ལྷ་མོ། སྙིང་གཏམ་མ་བཤད་གོང་ལ། སྤྲིན་པའི་བར་ལ་ཡལ་སོང་།  ཆུང་འདྲིས་ལ་བྱམས་པའི་བརྩེ་དུང་། ཕར་རི་སྤང་གི་མེ་ཏོག། ཞག་གསུམ་ལ་ནི་ཁ་འབྲས་མཚར་ཡང་ནམ་མཁའི་འཇའ་ལྟར་ཡལ་སོང་།
  nga yi chung 'dris byams pa/_rmi lam nang gi lha mo/_snying gtam ma bshad gong la/_sprin pa'i bar la yal song /__chung 'dris la byams pa'i brtse dung /_phar ri spang gi me tog/_zhag gsum la ni kha 'bras mtshar yang nam mkha'i 'ja' ltar yal song /
 • ལྷོ་ཁའི་གཞས། ༼ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ་༽ 
  lho kha'i gzhas/_(nga yi chung 'dris byams pa )_
 • ནམ་མཁའི་སྐར་མ་སྨིན་དྲུག། ཐོགས་འདོད་བློ་ལ་ཡོད་ནའི། གནམ་ལ་སྐས་འཛེགས་འཛུགས་པའི། ཐབས་ཤེས་ང་ལ་མི་འདུག། གསར་གྲོགས་ལ་བྱམས་པའི་བརྩེ་དུང་། ཕར་རི་སྤང་གི་མེ་ཏོག། ཞག་གསུམ་ལ་ནི་ཁ་འབྲས་མཚར་ཡང་ནམ་མཁའི་འཇའ་ལྟར་ཡལ་སོང་། ཞག་གསུམ་ལ་ནི་ཁ་འབྲས་མཚར་ཡང་ནམ་མཁའི་འཇའ་ལྟར་ཡལ་སོང་།
  nam mkha'i skar ma smin drug/_thogs 'dod blo la yod na'i/_gnam la skas 'dzegs 'dzugs pa'i/_thabs shes nga la mi 'dug/_gsar grogs la byams pa'i brtse dung /_phar ri spang gi me tog/_zhag gsum la ni kha 'bras mtshar yang nam mkha'i 'ja' ltar yal song /_zhag gsum la ni kha 'bras mtshar yang nam mkha'i'aj' ltar yal song /
 • ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ། རྨི་ལམ་ནང་གི་ལྷ་མོ། སྙིང་གཏམ་མ་བཤད་གོང་ལ། སྤྲིན་པའི་བར་ལ་ཡལ་སོང་། ཆུང་འདྲིས་ལ་བྱམས་པའི་བརྩེ་དུང་། ཕར་རི་སྤང་གི་མེ་ཏོག། ཞག་གསུམ་ལ་ནི་ཁ་འབྲས་མཚར་ཡང་ནམ་མཁའི་འཇའ་ལྟར་ཡལ་སོང་། ཞག་གསུམ་ལ་ནི་ཁ་འབྲས་མཚར་ཡང་ནམ་མཁའི་འཇའ་ལྟར་ཡལ་སོང་།
  nga yi chung 'dris byams pa/_rmi lam nang gi lha mo/_snying gtam ma bshad gong la/_sprin pa'i bar la yal song /_chung 'dris la byams pa'i brtse dung /_phar ri spang gi me tog/_zhag gsum la ni kha 'bras mtshar yang nam mkha'i 'ja' ltar yal song /_zhag gsum la ni kha 'bras mtshar yang nam mkha'i 'ja' ltar yal song /