Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨ་གྲོཨུཔ་ཨོཕ༹་[#ERROR 134: The tsheg bar ("syllable") {singers} has no legal parses.]
  ང་ཡི་བརྩེ་བའི་ཆུང་འདྲིས།
  nga yi brtse ba'i chung 'dris/
 • ཨ་གྲོཨུཔ་ཨོཕ༹་[#ERROR 134: The tsheg bar ("syllable") {singers} has no legal parses.]
  ང་ཡི་བརྩེ་བའི་ཆུང་འདྲིས། བུ་ངའི་སྙིང་གི་ནོར་བུ་ང་གཉིས་བར་གྱི་བརྩེ་དུང་བྲལ་དགོས་ལས་ལ་མ་གཏོང་། བློ་དཀར་ལ་ནི་བརྩེ་དུང་བྲལ་ནའི་སེམས་པ་ཆགས་ཀྱིས། ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་མི་ཚེ་མཉམ་དུ་བསྐྱལ་ལ་ཆོག ཨོའོ་ཧོའོ་ཧོའོ། ཨོའོ་ཧོའོ་ཧོའོ་ཧོའོ། སྐྱབས་སུ་མཆི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ་ང་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་ལ་ལས་ལ་བར་ཆད་མ་གཏོང་།
  nga yi brtse ba'i chung 'dris/_bu nga'i snying gi nor bu nga gnyis bar gyi brtse dung bral dgos las la ma gtong /_blo dkar la ni brtse dung bral na'i sems pa chags kyis/_sa phyogs gang du phyin kyang mi tshe mnyam du bskyal la chog_o'o ho'o ho'o/_o'o ho'o ho'o ho'o/_skyabs su mchi dkon mchog gsum chung 'dris byams pa nga gnyis mnyam du 'gro ba'i dus la las la bar chad ma gtong /
 • ཨ་གྲོཨུཔ་ཨོཕ༹་[#ERROR 134: The tsheg bar ("syllable") {singers} has no legal parses.]
  ང་ཡི་བརྩེ་བའི་ཆུང་འདྲིས་བུ་ངའི་སྙིང་གི་ནོར་བུ་ང་གཉིས་རང་པོའི་བརྩེ་དུང་བྲལ་དགོས་ལས་ལ་མ་གཏོང་། བློ་དཀར་ལ་ནི་བརྩེ་དུང་བྲལ་ནའི་སེམས་པ་ཆགས་ཀྱིས། ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་མི་ཚེ་མཉམ་དུ་བསྐྱལ་ལ་ཆོག ཨོའོ་ཧོའོ་ཧོའོ། ཨོའོ་ཧོའོ་ཧོའོ་ཧོའོ། སྐྱབས་སུ་མཆི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ་ང་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་ལ་ལས་ལ་བར་ཆད་མ་གཏོང་།
  nga yi brtse ba'i chung 'dris bu nga'i snying gi nor bu nga gnyis rang po'i brtse dung bral dgos las la ma gtong /_blo dkar la ni brtse dung bral na'i sems pa chags kyis/_sa phyogs gang du phyin kyang mi tshe mnyam du bskyal la chog_o'o ho'o ho'o/_o'o ho'o ho'o ho'o/_skyabs su mchi dkon mchog gsum chung 'dris byams pa nga gnyis mnyam du 'gro ba'i dus la las la bar chad ma gtong /
 • ཨ་གྲོཨུཔ་ཨོཕ༹་[#ERROR 134: The tsheg bar ("syllable") {singers} has no legal parses.]
  སྐྱབས་སུ་མཆི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ་ང་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་ལ་ལས་ལ་བར་ཆད་མ་གཏོང་།
  skyabs su mchi dkon mchog gsum chung 'dris byams pa nga gnyis mnyam du 'gro ba'i dus la las la bar chad ma gtong /