Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 28 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • མཛའ་བརྩེ་དང་ལྡན་་པའི་སྐུ་ཞབས་རྣམས་པ་དང་། གྲོགས་པོ་ལྷན་རྒྱས། སྐུ་སྐྱེ་མ་ལྷན་རྒྱས། དགོང་མོ་བདེ་ལེགས། ངས་ང་ཚོའི་སྤྲོ་སྐྱིད་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་དང་ལས་བཟོ་ཡོངས་ཀྱིས་ཚབ་ཞུས་ནས། གཤམ་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཞུ་གི་ཡིན།
  mdza' brtse dang ldan pa'i sku zhabs rnams pa dang /_grogs po lhan rgyas/_sku skye ma lhan rgyas/_dgong mo bde legs/_ngas nga tsho'i spro skyid khang gi sbyin bdag dang las bzo yongs kyis tshab zhus nas/_gsham la khyab bsgrags zhu gi yin/
 • བྱས་ཙང་སྐུ་ཞབས་རྣམས་ལ་རེ་འབོད་ཞུ་རྒྱུ། ང་ཚོའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱི་ད་ལྟ་གསུངས་རྒྱུ་ནི། དེ་ལྟར་ཞོལ་་་་་་་་སྒྲ་སྙན་བཀྲོལ་ལམ་མཁས་པོ་ཕ་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་། ནག་ཞེན་བཀྲོལ་ལམ་མཁས་པོ་རྒན་ལྷག་པོ་དོན་གྲུབ་ལགས། སྙན་ཚིག་བཀྲོལ་ལམ་མཁས་པོ་བུ་རྒྱན་མཚན་ལགས་བཅས་ཡིན།
  byas tsang sku zhabs rnams la re 'bod zhu rgyu/_nga tsho'i dbu khrid rnams kyi da lta gsungs rgyu ni/_de ltar zhol sgra snyan bkrol lam mkhas po pha rdo rje lags dang /_nag zhen bkrol lam mkhas po rgan lhag po don grub lags/_snyan tshig bkrol lam mkhas po bu rgyan mtshan lags bcas yin/
 • ད་དུང་སྐུ་ཉིད་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི། རྒྱ་གཞས་དང་བོད་གཞས། གཏམ་བརྗོད་ཐུང་ངུ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་གཞས། བློ་དགུག་པ་དང་བཀྲ་ཤིས་དང་བཅས་འབོད་གནང་མཁན་གྱི་སྨོན་ལམ་རེ་འདུན་དང་། བློ་མཐུན་རྣམས་པ་ལྷན་རྒྱས། ཉི་སྟོང་ལོ་འདིའི་ནང་སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་དང་། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ངང་རང་རང་ཚོའི་ལས་འགན་བསྒྲུབས་པ་དང་། ད་ལོའི་ལོའི་ནང་ཁྱིམ་ཚང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་ཞུ་གི་ཡིན།
  da dung sku nyid la mi rigs kyi khyad chos ldan pa'i/_rgya gzhas dang bod gzhas/_gtam brjod thung ngu dang rgya gar gyi gzhas/_blo dgug pa dang bkra shis dang bcas 'bod gnang mkhan gyi smon lam re 'dun dang /_blo mthun rnams pa lhan rgyas/_nyi stong lo 'di'i nang sku gzugs gsal thang dang /_bkra shis bde legs ngang rang rang tsho'i las 'gan bsgrubs pa dang /_da lo'i lo'i nang khyim tshang 'cham mthun yong ba'i bkra shis smon 'dun zhu gi yin/
 • ཨའ་ལའི་ཡ། བཀྲ་ཤིས་ལ་ནི་ཞབས་བྲོ། སོའོ་ཨོའོ་ཡ། ད་ལོའི་ཡ་ལ། ཨ་ལ་ནི་ཡོད།
  a' la'i ya/_bkra shis la ni zhabs bro/_so'o o'o ya/_da lo'i ya la/_a la ni yod/