Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
4 min 4 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གཙང་གི་ཆང་གཞས། ༼གནས་བསོད་བདེ་བ་༽ 
  gtsang gi chang gzhas/_(gnas bsod bde ba )_
 • ཡར་གྱི་སྤང་གཞོང་གང་ལ། ཨ་ལ་སྤྱན་གཅིག་ལ་གཟིགས་དང་། སོའོ་ཡ་ལ་སོའོ། སོའོ་ཨོའོ་ཡ་གནས་བསོད་ལ་བདེ་བའི་ཤ་བ་ཁྱུ་གཅིག་འཛོམས་སོང་།  སོའོ་ཡ་ལའ།  གནས་བསོད་བདེ་བའི་ཤ་བ་ཁྱུ་གཅིག་འཛོམས་སོང་།
  yar gyi spang gzhong gang la/_a la spyan gcig la gzigs dang /_so'o ya la so'o/_so'o o'o ya gnas bsod la bde ba'i sha ba khyu gcig 'dzoms song /__so'o ya la'/__gnas bsod bde ba'i sha ba khyu gcig 'dzoms song /
 • ཡར་གྱི་ཆུ་མོའི་གང་ལ། ཨ་ལ་སྤྱན་གཅིག་ལ་གཟིགས་དང་། སོའོ་ཡ་ལ་སོའོ། སོའོ་ཨོའོ་ཡ་ལ་གནས་བསོད་ལ་བདེ་བའི་གསེར་བྱ་ཁྱུ་གཅིག་འཛོམས་སོང་། སོའོ་ཡ་ལའ། གནས་བསོད་ལ་བདེ་བའི་གསེར་བྱ་ཁྱུ་གཅིག་འཛོམས་སོང་།
  yar gyi chu mo'i gang la/_a la spyan gcig la gzigs dang /_so'o ya la so'o/_so'o o'o ya la gnas bsod la bde ba'i gser bya khyu gcig 'dzoms song /_so'o ya la'/_gnas bsod la bde ba'i gser bya khyu gcig 'dzoms song /
 • མར་གྱི་ལྕང་གླིང་གྲུ་བཞིའི་གང་ལ། ཨ་ལ་སྤྱན་གཅིག་ལ་གཟིགས་དང་། སོའོ་ཨོའོ་ཡ་ལ་སོའོ། སོའོ་ཡ་ལའ། གནས་བསོད་ལ་བདེ་བའི་བྱིའུ་ཆུང་ཁྱུ་གཅིག་འཛོམས་སོང་། སོའོ་ཡ་ལའ་གནས་བསོད་ལ་བདེ་བའི་བྱིའུ་ཆུང་ཁྱུ་གཅིག་འཛོམས་སོང་།
  mar gyi lcang gling gru bzhi'i gang la/_a la spyan gcig la gzigs dang /_so'o o'o ya la so'o/_so'o ya la'/_gnas bsod la bde ba'i byi'u chung khyu gcig 'dzoms song /_so'o ya la' gnas bsod la bde ba'i byi'u chung khyu gcig 'dzoms song /
 • ཡར་གྱི་བཞུགས་གྲལ་སྟེང་ལ། ཨ་ལ་སྤྱན་གཅིག་གཟིགས་དང་། སོའོ་ཨོའོ་ཡ་ལ་སོའོ། སོའོ་ཡ་ལའ། གནས་བསོད་ལ་བདེ་བའི་ཕོ་གཞོན་ཁྱུ་གཅིག་འཛོམས་སོང་། སོའོ་ཡ་ལའ། གནས་བསོད་ལ་བདེ་བའི་ཕོ་གཞོན་ཁྱུ་གཅིག་འཛོམས་སོང་།
  yar gyi bzhugs gral steng la/_a la spyan gcig gzigs dang /_so'o o'o ya la so'o/_so'o ya la'/_gnas bsod la bde ba'i pho gzhon khyu gcig 'dzoms song /_so'o ya la'/_gnas bsod la bde ba'i pho gzhon khyu gcig 'dzoms song /