Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
4 min 39 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Sung in group settings such as new year celebrations or other festivals. 

བོད་སྐད་དུ་སྔོན་ལ་གནས་གུང་བཟང་འདོད་པོ་བཞད་པ་རྒྱབ། གུང་བཟང་འདོད་པོ་རྒྱ་ཤོག་དཀར་ཆུང་འདྲ། ཁྲི་མཐོང་ཉི་མ་ཡི་གེ་ནག་ཆུང་འདུ། དེ་ནས་བྲག་ལ་བཤད་པ་རྒྱབ་རྗེས་སུ་བུ་ཆུང་གསུམ་གྱི་བཤད་པ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ཁྱེད་ལ་དེ་དགའ་སྐྱིད་འཛོམས་པའི་རྣ་བའི་གསན་དང་། གནས་ལ་དགུང་བསངས་མཐོན་པོའི་བཤད་པ་ཡོད་ལ་ཟེར།
  khyed la de dga' skyid 'dzoms pa'i rna ba'i gsan dang /_gnas la dgung bsangs mthon po'i bshad pa yod la zer/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ཁྱེད་ལ་དེ་དགའ་སྐྱིད་འཛོམས་པའི་རྣ་བ་གསན་དང་། ང་ལ་དེ་དགུང་བསངས་མཐོན་པོའི་བཤད་པ་ཡོད་ལ་ཟེར།
  khyed la de dga' skyid 'dzoms pa'i rna ba gsan dang /_nga la de dgung bsangs mthon po'i bshad pa yod la zer/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  དགུང་བསངས་མཐོན་པོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་འདྲ་ལ། ཁྲི་གདུགས་དེ་ཉི་མ་ཡ་གི་ནག་ཆུང་འདྲ་ལ་ཟེར།
  dgung bsangs mthon po rgyab sha dkar po 'dra la/_khri gdugs de nyi ma ya gi nag chung 'dra la zer/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  དགུང་བསངས་མཐོན་པོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་ཆུང་འདྲ་ལ། ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཡ་གི་ནག་ཆུང་འདྲ་ལ།
  dgung bsangs mthon po rgyab sha dkar chung 'dra la/_khri gdugs nyi ma ya gi nag chung 'dra la/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  དཀར་ལ་འོད་གཅིག་མཐོང་གིས་སྣམ་བུ་འདྲ་ལ། འབྲུག་ཁྲ་ཕྲ་ཆུང་སེར་རིའི་སྨྱུག་ཁྲ་འདྲ་ལ།
  dkar la 'od gcig mthong gis snam bu 'dra la/_'brug khra phra chung ser ri'i smyug khra 'dra la/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  དཀར་ལ་འོད་གཅིག་མཐོང་གིས་སྣམ་བུ་འདྲ་ལ། འབྲུག་ཁྲ་ཕྲ་ཆུང་སེར་རིའི་སྨྱུག་ཁྲ་འདྲ་ལ།
  dkar la 'od gcig mthong gis snam bu 'dra la/_'brug khra phra chung ser ri'i smyug khra 'dra la/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ཁྱེད་ནས་དགུང་བསངས་མཐོན་པོའི་བཤད་པ་གསུངས་དང་། གཡང་དཀར་དཀར་པོའི་དུང་གི་བཤད་པ་ཡོད་ལ་ཟེར།
  khyed nas dgung bsangs mthon po'i bshad pa gsungs dang /_g.yang dkar dkar po'i dung gi bshad pa yod la zer/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ཁྱེད་ནས་དགུང་བསངས་མཐོན་པོའི་བཤད་པ་གསུངས་དང་། གཡང་དཀར་དཀར་པོའི་དུང་གི་བཤད་པ་ཡོད་ལ་ཟེར།
  khyed nas dgung bsangs mthon po'i bshad pa gsungs dang /_g.yang dkar dkar po'i dung gi bshad pa yod la zer/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  བྲག་སྟོད་མཐོན་པོ་ཆོས་ཀྱི་གཞོང་པ་འདྲ་ལ། ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་སློབ་དཔོན་པད་མ་འདྲ་ལ། ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་སློབ་དཔོན་པད་མ་འདྲ་ལ་ཟེར།
  brag stod mthon po chos kyi gzhong pa 'dra la/_thang dkar rgod po slob dpon pad ma 'dra la/_thang dkar rgod po slob dpon pad ma 'dra la zer/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  བྲག་སྟོད་མཐོན་པོ་ཆོས་ཀྱི་གཞོང་པ་འདྲ་ལ། ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་སློབ་དཔོན་པད་མ་འདྲ་ལ། ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་སློབ་དཔོན་པད་མ་འདྲ་ལ།
  brag stod mthon po chos kyi gzhong pa 'dra la/_thang dkar rgod po slob dpon pad ma 'dra la/_thang dkar rgod po slob dpon pad ma 'dra la/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ཁྱོད་ཀྱི་བྲག་སྟོད་མཐོན་པོའི་བཤད་པ་གསུངས་ལ། ང་ལ་བུ་ཆུང་གསུམ་གྱི་བཤད་པ་ཡོད་ལ། ང་ལ་བུ་ཆུང་གསུམ་གྱི་བཤད་པ་ཡོད་ལ་ཟེར།
  khyod kyi brag stod mthon po'i bshad pa gsungs la/_nga la bu chung gsum gyi bshad pa yod la/_nga la bu chung gsum gyi bshad pa yod la zer/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ཁྱོད་ནས་བྲག་སྟོད་མཐོ་པོའི་བཤད་པ་གསུངས་ལ། ང་ལ་བུ་ཆུང་གསུམ་གྱི་བཤད་པ་ཡོད་ལ། ང་ལ་བུ་ཆུང་གསུམ་གྱི་བཤད་པ་ཡོད་ལ་ཟེར།
  khyod nas brag stod mtho po'i bshad pa gsungs la/_nga la bu chung gsum gyi bshad pa yod la/_nga la bu chung gsum gyi bshad pa yod la zer/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ཨ་ཅོ་རྒན་པ་ལྷ་ཆོས་ཞུ་ལ་སོང་ལ། རྩ་བའི་བླ་མའི་བཀའ་ཆོས་མཉན་ལ་སོང་ལ། རྩ་བའི་བླ་བའི་བཀའ་ཆོས་ཞུ་ལ་སོང་ལ།
  a co rgan pa lha chos zhu la song la/_rtsa ba'i bla ma'i bka' chos mnyan la song la/_rtsa ba'i bla ba'i bka' chos zhu la song la/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ཨ་ཅོ་རྒན་པ་ལྷ་ཆོས་ཞུ་ལ་སོང་ལ། རྩ་བའི་བླ་མའི་བཀའ་ཆོས་ཞུ་ལ་སོང་ལ། རྩ་བའི་བླ་མའི་བཀའ་ཆོས་ཞུ་ལ་སོང་ལ།
  a co rgan pa lha chos zhu la song la/_rtsa ba'i bla ma'i bka' chos zhu la song la/_rtsa ba'i bla ma'i bka' chos zhu la song la/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ཨ་ཅོ་འབྲིང་བ་མི་དགུ་འགྲིམས་ལ་སོང་ལ། གཡུ་སྤྲུལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་བྲིས་ཞུ་ལ་སོང་ལ། གཡུ་སྦྲུལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་བྲིས་ཞུ་ལ་སོང་ལ།
  a co 'bring ba mi dgu 'grims la song la/_g.yu sprul bzang po'i phyag bris zhu la song la/_g.yu sbrul bzang po'i phyag bris zhu la song la/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ཨ་ཅོ་རྒན་པ་ལྷ་ཆོས་ཞུ་ག་སོང་ལ། ཨ་ཅོ་འབྲིང་བ་མི་དགུ་འགྲིམས་ག་སོང་། ཨ་ཅོ་འབྲིང་བ་མི་དགུ་འགྲིམས་ལ་སོང་ལ། གཡུ་ཆུང་སྒྲོལ་དཀར་དཔལ་འབར་སྒྲོགས་ལ་སོང་ལ། གཡུ་ཆུང་སྒྲོལ་དཀར་དཔལ་འབར་སྒྲོགས་ལ་སོང་ལ།
  a co rgan pa lha chos zhu ga song la/_a co 'bring ba mi dgu 'grims ga song /_a co 'bring ba mi dgu 'grims la song la/_g.yu chung sgrol dkar dpal 'bar sgrogs la song la/_g.yu chung sgrol dkar dpal 'bar sgrogs la song la/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  བུ་ཆུང་ང་རང་དཔའ་བརྟུལ་འཛིང་ག་ཡོད་ལ། དཔོན་བཟང་པོའི་ཕྱག་བྲིས་ཞུ་ལ་ཡོད་ལ། དཔོན་བཟང་པོའི་ཕྱག་བྲིས་ཞུ་ལ་ཡོད་ལ་ཟེར། 
  bu chung nga rang dpa' brtul 'dzing ga yod la/_dpon bzang po'i phyag bris zhu la yod la/_dpon bzang po'i phyag bris zhu la yod la zer/_
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  རྒྱབ་དེ་ལ་རྩྭ་རྭ་གྲུབ་བཞི་ཡོད་ལ། དཔོན་བཟང་པོའི་གཅིག་གི་འདོགས་ས་ཡིན་ལ། དཔོན་བཟང་པོ་གཅིག་གི་འདོགས་ས་ཡིན་ལ་ཟེར།
  rgyab de la rtswa rwa grub bzhi yod la/_dpon bzang po'i gcig gi 'dogs sa yin la/_dpon bzang po gcig gi 'dogs sa yin la zer/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  མདུན་འདི་ལ་སྐྱིད་ཆུ་སྔོན་པོ་ཡོད་ལ། ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་ལ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་གྱི་ཡིན་ལ། ལྷ་སའི་ཇོ་ལ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་གྱི་ཡིན་ལ།
  mdun 'di la skyid chu sngon po yod la/_lha sa'i jo bo la yon chab phul gyi yin la/_lha sa'i jo la yon chab phul gyi yin la/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  སྒང་དེ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་ཟམ་པ་ཡོད་ལ། གྲོང་ཚོ་ལྕགས་ཟམ་ང་རའི་ཟམ་པ་རེད་ལ། གྲོང་ཚོ་ལྕགས་ཟམ་ང་རའི་ཟམ་པ་རེད་ལ།
  sgang de la lcags kyi zam pa yod la/_grong tsho lcags zam nga ra'i zam pa red la/_grong tsho lcags zam nga ra'i zam pa red la/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ་་་་་་་་་་་་་་ཡོད་ལ། ལྷ་རྗེ་དྭགས་པོ་བྱོན་པའི་ལྕགས་ཟམ་རེད་ལ། ལྷ་རྗེ་དྭགས་པོ་བྱོན་པའི་ལྕགས་ཟམ་རེད་ལ།
  yod la/_lha rje dwags po byon pa'i lcags zam red la/_lha rje dwags po byon pa'i lcags zam red la/
 • གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ།
  ལྷ་རྗེ་དྭགས་པོ་སྐུ་ཁམས་བཟང་ཟེར་བཟང་ལ། གཡུ་ཆུང་སྒྲོལ་དཀར་བསྟན་པ་དར་ཟེར་དར་ལ། གཡུ་ཆུང་སྒྲོལ་དཀར་བསྟན་པ་དར་ཟེར་དར་ལ།
  lha rje dwags po sku khams bzang zer bzang la/_g.yu chung sgrol dkar bstan pa dar zer dar la/_g.yu chung sgrol dkar bstan pa dar zer dar la/