Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 7 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀོང་པོའི་དམངས་གཞས་རང་སེམས་གངས་རི་ལས་དཀར་བ།
  kong po'i dmangs gzhas rang sems gangs ri las dkar ba/
 • ཡཱ་ལའི། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་གངས་རིའི་སྟེང་ནས་ཤར་ལཱ་ཡོད་། ཡཱ་ལའི། རང་གི་སེམས་པ་གངས་རི་ལས་དཀར་བ། ཡོད་ཡ་ལའི། རང་གི་སེམས་པ་གངས་རི་ལས་དཀར་བ། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ།
  yA la'i/_me tog dkar po gangs ri'i steng nas shar lA yod /_yA la'i/_rang gi sems pa gangs ri las dkar ba/_yod ya la'i/_rang gi sems pa gangs ri las dkar ba/_a la pa Ta ha'e/
 • ཡཱ་ལའི། མེ་ཏོག་དམར་པོ་ཆུ་མོའི་སྟེང་ན་ཤར་ལཱ་ཡོད་། ཡཱ་ལའི། ང་ཡི་སེམས་པ་ཆུ་མོ་ལས་དྭངས་བ། ཡོད་ཡ་ལའི། ང་ཡི་སེམས་པ་ཆུ་མོ་ལས་དྭངས་བ། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ། 
  yA la'i/_me tog dmar po chu mo'i steng na shar lA yod /_yA la'i/_nga yi sems pa chu mo las dwangs ba/_yod ya la'i/_nga yi sems pa chu mo las dwangs ba/_a la pa Ta ha'e/_
 • ཡཱ་ལའི། མེ་ཏོག་དམར་པོ་རྫ་རིའི་སྟེང་ནས་ཤར་ལཱ་ཡོད་།་། ཡཱ་ལའི། ངའི་སེམས་པ་རྫ་རི་ལས་དམར་བ། ཡོད་ཡ་ལའི། ངའི་སེམས་པ་རྫ་རི་ལས་དམར་བ། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ། ཡཱ་ལའི། ངའི་སེམས་པ་རྫ་རི་ལས་དམར་བ། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ། 
  yA la'i/_me tog dmar po rdza ri'i steng nas shar lA yod / /_yA la'i/_nga'i sems pa rdza ri las dmar ba/_yod ya la'i/_nga'i sems pa rdza ri las dmar ba/_a la pa Ta ha'e/_yA la'i/_nga'i sems pa rdza ri las dmar ba/_a la pa Ta ha'e/_