Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 49 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ༼སེམས་པ་བཟང་ན་ས་དང་ནམ་ཡང་བཟང་༽
    (sems pa bzang na sa dang nam yang bzang )
  • འཇིག་རྟེན་གྱི་འཁོར་བ། ཁབ་ཀྱི་རྩེ་མོ་ལ། བདེ་བར་ལ་འདོད་པ། སྡོད་པའི་གནས་མ་ཡིན། ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན། སེམས་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་། ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན། སེམས་པ་བཟང་ན་ས་དང་ནམ་ཡང་བཟང་།  སེམས་ངན་འཁྱེར་ནས་མ་ཎི་དྲངས་པ་ལས། སེམས་བཟང་འཁྱེར་ནས་གླུ་ཆུང་ལེན་ན་དགའ། སེམས་ངན་འཁྱེར་ནས་མ་ཎི་དྲངས་པ་ལས། སེམས་བཟང་འཁྱེར་ནས་གླུ་ཆུང་ལེན་པ་དགའ། ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན། སེམས་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་། ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན། སེམས་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་།
    'jig rten gyi 'khor ba/_khab kyi rtse mo la/_bde bar la 'dod pa/_sdod pa'i gnas ma yin/_chos kyi snying po byang chub sems pa yin/_sems pa bzang na sa dang lam yang bzang /_chos kyi snying po byang chub sems pa yin/_sems pa bzang na sa dang nam yang bzang /__sems ngan 'khyer nas ma Ni drangs pa las/_sems bzang 'khyer nas glu chung len na dga'/_sems ngan 'khyer nas ma Ni drangs pa las/_sems bzang 'khyer nas glu chung len pa dga'/_chos kyi snying po byang chub sems pa yin/_sems pa bzang na sa dang lam yang bzang /_chos kyi snying po byang chub sems pa yin/_sems pa bzang na sa dang lam yang bzang /
  • བྲག་ཆ་ལ་སྙན་པོ། ཕ་རིའི་བྲག་ལ་བཤད་། བྲག་ཆ་སྙན་པོ། བྲག་གི་ལན་མོ་བྱས། སྔ་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་ལུས་ལ་ཡོད། ཕྱི་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་སེམས་ལ་ཡོད། སྔ་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་ལུས་ལ་ཡོད། ཕྱི་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་སེམས་ལ་ཡོད། སེམས་ངན་འཁྱེར་ནས་མ་ཎི་དྲངས་པ་ལས། སེམས་བཟང་འཁྱེར་ནས་གླུ་ཆུང་ལེན་པ་དགའ། སེམས་ངན་འཁྱེར་ནས་མ་ཎི་དྲངས་པ་ལས། སེམས་བཟང་འཁྱེར་ནས་གླུ་ཆུང་ལེན་པ་དགའ། སྔ་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་ལུས་ལ་ཡོད། ཕྱི་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་སེམས་ལ་ཡོད། སྔ་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་ལུས་ལ་ཡོད། ཕྱི་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་སེམས་ལ་ཡོད། ཕྱི་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་སེམས་ལ་ཡོད།
    brag cha la snyan po/_pha ri'i brag la bshad /_brag cha snyan po/_brag gi lan mo byas/_snga ma gang byas da lta'i lus la yod/_phyi ma gang byas da lta'i sems la yod/_snga ma gang byas da lta'i lus la yod/_phyi ma gang byas da lta'i sems la yod/_sems ngan 'khyer nas ma Ni drangs pa las/_sems bzang 'khyer nas glu chung len pa dga'/_sems ngan 'khyer nas ma Ni drangs pa las/_sems bzang 'khyer nas glu chung len pa dga'/_snga ma gang byas da lta'i lus la yod/_phyi ma gang byas da lta'i sems la yod/_snga ma gang byas da lta'i lus la yod/_phyi ma gang byas da lta'i sems la yod/_phyi ma gang byas da lta'i sems la yod/