Skip to main content Skip to search
15 Oct 2014
1 min 24 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

ངའི་རྟ་ནག་གཤོག་དྲུག་བྱ་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཡ་ལེ། ངའི་རྟ་ནག་གཤོག་དྲུག་བྱ་ཡིན། བྱ་གཤོག་དྲུག་མ་ལོན་ཁྱོ་ལོན།
  • ཡ་ལེ། ཁྱོད་ལེན་གི་བསྡད་ན་དྲག་རྒྱུ། ཁྱོད་ལོན་ན་གློ་ལྟོང་མེད་རྒྱུ་རེད།
  • ཡ་ལེ། ངའི་གཞི་ཆེན་འཁོར་བ་མཁར་ཡིན། མཁར་སྐྱ་མོ་མ་ལོན་ཁྱོད་ལོན།
  • ཡ་ལེ། ཁྱོད་ལོན་གྱི་བསྡད་ན་དྲག་རྒྱུ། ཁྱོད་ལོན་ན་གློ་ལྟོང་མེད་རྒྱུ་ར།
  • ཡ་ལེ། དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་ལྷ་ཡིན། ལྷ་སྟོན་པ་མ་ལོན་ཁྱོད་ལོན།
  • ཡ་ལེ། ཁྱོད་ལོན་གི་བསྡད་ན་དྲག་རྒྱུ་ར། ཁྱོད་ལོན་ན་གློ་ལྟོང་མེད་རྒྱུ་རེད།