Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 1 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལ་ཀླུང་མང་པོ་བརྒྱབ་ནས།
  la klung mang po brgyab nas/
 • ལ་ཀླུང་མང་པོ་བརྒྱབ་ནས་གཞན་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་སླེབས་སོང་། ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་གཞན་ཡུལ་རང་སེམས་ཆགས་པ་མེད་འདུག། ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་གཞན་ཡུལ་རང་སེམས་ཆགས་པ་མི་འདུག།
  la klung mang po brgyab nas gzhan yul phyogs la slebs song /_cha rgyus med pa'i gzhan yul rang sems chags pa med 'dug/_cha rgyus med pa'i gzhan yul rang sems chags pa mi 'dug/
 • བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་མ་རྨི་ལམ་ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་།  ང་རའི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མི་འདུག། ང་རའི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མི་འདུག།
  byams sems can gyi skyes ma rmi lam nang nas mjal byung /__nga ra'i snying gtam khyed la bshad kyang khyed kyi gsan yang gsan gyi mi 'dug/_nga ra'i snying gtam khyed la bshad kyang khyed kyi gsan yang gsan gyi mi 'dug/
 • གཞན་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཡིན་ན་བསམ་བྱུང་། ང་རའི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མི་འདུག། ང་རའི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་གསན་ཡང་གསན་ཀྱི་མི་འདུག། 
  gzhan yul phyogs kyi mi rnams pha ma spun mched yin na bsam byung /_nga ra'i snying gtam khyed la bshad kyang khyed kyi gsan yang gsan gyi mi 'dug/_nga ra'i snying gtam khyed la bshad kyang khyed kyi gsan yang gsan kyi mi 'dug/_
 • ལ་ཀླུང་མང་པོ་བརྒྱབ་ནས་གཞན་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་སླེབས་སོང་། ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་གཞན་ཡུལ་རང་སེམས་ཆགས་པ་མི་འདུག། ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་གཞན་ཡུལ་རང་སེམས་ཆགས་པ་མི་འདུག།
  la klung mang po brgyab nas gzhan yul phyogs la slebs song /_cha rgyus med pa'i gzhan yul rang sems chags pa mi 'dug/_cha rgyus med pa'i gzhan yul rang sems chags pa mi 'dug/
 •  བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་མ་རྨི་ལམ་ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་། ང་རའི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མི་འདུག། ང་རའི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མི་འདུག།
  _byams sems can gyi skyes ma rmi lam nang nas mjal byung /_nga ra'i snying gtam khyed la bshad kyang khyed kyi gsan yang gsan gyi mi 'dug/_nga ra'i snying gtam khyed la bshad kyang khyed kyi gsan yang gsan gyi mi 'dug/
 • གཞན་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཡིན་ན་བསམ་བྱུང་། ང་རའི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མི་འདུག། ང་རའི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མི་འདུག། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་བཞག་གི་མི་འདུག་།  ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་བཞག་གི་མི་འདུག
  gzhan yul phyogs kyi mi rnams pha ma spun mched yin na bsam byung /_nga ra'i snying gtam khyed la bshad kyang khyed kyi gsan yang gsan gyi mi 'dug/_nga ra'i snying gtam khyed la bshad kyang khyed kyi gsan yang gsan gyi mi 'dug/_khyed kyi thugs la bzhag gi mi 'dug /__khyed kyi thugs la bzhag gi mi 'dug