Skip to main content Skip to search
15 Feb 2017
3 min 58 sec
Rinchen Dorji
Audio Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk, Penchela, Karma

Choden from the Trongsa District sings “The Majestic Beam Above” (Yar Lekpe Dingri), a spiritual zhungdra song that is popular in the Gangteng and Trongsa regions, but not so much in other parts of the country. According to oral tradition, the song was composed by the incarnation of Gangteng Trülku—Tendzin Lekpe Döndrup (1645-1726)—to facilitate the lifting of a huge and heavy roof beam at the occasion of the construction of Gangteng Temple. Though the song originated in the Gangteng Temple’s region, it is commonly sung in the Trongsa region since the two places share a border.

ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་འཐེན་མི་ གཞུང་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ ཡར་ལེགས་པའི་གདིང་རི་འདི་ སྒང་སྟེང་དང་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ ས་གནས་གཞན་ཚུ་ནང་ ཡོངས་གྲགས་མེདཔ་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་ སྒང་སྟེང་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ཐོག་གུ་ལུ་ ལྗིད་ཅན་གྱི་གདངམ་བཀལཝ་ད་ ཕན་ཐོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་ བསྟན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་ རྣམ་སྤྲུལ་གྱི་སྦེ་རྩམ་ཅིག་ཟེར་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་ སྒང་སྟེང་ལས་འབྱུང་ཡོད་རུང་ ཀྲོང་གསར་དང་ སྒང་སྟེང་གཉིས་ ས་མཚམས་རྩ་བ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གླུ་གཞས་འདི་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0