Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
49 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཡར་གནམ་ལ་བལྟས་པས། ཡར་གནམ་ལ་བལྟས་པས་ལ། 
    yar gnam la bltas pas/_yar gnam la bltas pas la/_
  • ཡར་གནམ་ལ་བལྟས་པས། སྤྲིན་དཀར་པོ་ཨ་ལ་འགྲོ་གིས༼ཡིས༽། བལྟ་བཞིན་འགྲོ་གིན་འགྲོ་གིན།  རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་གིས། དེ་ནི་མི་ཡི་ལུང་པ། འགྲོ་ཡིན་འདོད་ས་མ་རེད། གཅིག་ནི་ཕ་མའི་བཀའ་རེད། བུ་མོ་ང་རེའི་ལས་རེད། ལྷ་ས་སྐྱིད་ཆུ་སྔོན་པོ། འཐུང་འདོད་མེད་པ་མ་རེད། གོམ་པ་རེ་རེ་སྤོ་དུས། བསམ་བློ་རེ་རེ་འཁོར་བྱུང། གོམ་པ་རེ་རེ་སྤོ་དུས། བསམ་བློ་རེ་རེ་འཁོར་བྱུང།
    yar gnam la bltas pas/_sprin dkar po a la 'gro gis(yis)/_blta bzhin 'gro gin 'gro gin/__rang yul phyogs la 'gro gis/_de ni mi yi lung pa/_'gro yin 'dod sa ma red/_gcig ni pha ma'i bka' red/_bu mo nga re'i las red/_lha sa skyid chu sngon po/_'thung 'dod med pa ma red/_gom pa re re spo dus/_bsam blo re re 'khor byung/_gom pa re re spo dus/_bsam blo re re 'khor byung/