Skip to main content Skip to search
14 Apr 2020
1 min 16 sec
Audio Overview
Creators: 
Tsewang Drolma

This song is one of the popular large-scale dance songs in Gyelrong region. It is usually sung for the New Year and other holidays. The lyrics of the song are as follows: "The beautiful peacock-like young ladies are better than the golden light that shines through the windows." 

སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་གསེར་འོད་ཚེམ་ཚེམ་འཆར་བའི་སྒྲོན་མེ་གསལ་བོ་དེ།  མོ་གསར་མཛེས་མ་རྨ་བྱའི་འགྲན་ཡ་རེད་ཅེས་པའི་དོན་དང་རྒྱལ་ཆེན་གར་རམ་བྲོ་ཆེན་གྱི་ནང་གསེས་ཡིན།  རྒྱལ་རོང་ས་ཕྱོགས་མང་ཆེ་བ་ན་ཡོད། ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་རེས་མོས་བྱས་ནས་ལེན་རྒྱུ་ཡིན།  མང་ཆེ་བས་གཉེན་སྟོན་དང་སྤྲོ་གསེང་སྐབས་ལ་འཁྲབ་བོ།།

形似孔雀的青年美女,胜过窗户里金光闪闪的灯光。这是一首流行于嘉戎地区的大型歌舞,一般在过年和度假期间演唱。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0