Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 55 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཨ་རོགས་ཁམས་པ།
    a rogs khams pa/
  • ཨ་རོགས་ཁམས་པ་ནང་ལ་ཆུང་ཟེ་ཡོའོ། དབྱར་ཁ་སྤང་ལ་སྐྱིད་པ། པད་མ་དབྱངས་ཅན་སོའོ་ཡ་ལ་སོའོ། སྤང་ལ་མེ་ཏོག་སྐྱེས་བཞག སྐྱིད་པོ་རང་གི་ལུང་པ། ནང་ལ་ཆུང་ཟེ་ཡོའོ། སྐྱིད་པོ་རང་གི་ལུང་པ། བཀྲ་ལ་ཤིས་པ་ཤོག། 
    a rogs khams pa nang la chung ze yo'o/_dbyar kha spang la skyid pa/_pad ma dbyangs can so'o ya la so'o/_spang la me tog skyes bzhag_skyid po rang gi lung pa/_nang la chung ze yo'o/_skyid po rang gi lung pa/_bkra la shis pa shog/_
  • ཨ་རོགས་ཁམས་པ་ནང་ལ་ཆུང་ཟེ་ཡོའོ།  སྐྱིད་ད་གཟིམ་ཆུང་སྐྱིད་པ། པད་མ་དབྱངས་ཅན་སོའོ་ཡ་ལ་སོའོ། གཟིམ་ཆུང་ཉི་མ་ཡ་ལ་དྲོ། སྐྱིད་པོ་རང་གི་ལུང་པ། བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག། སྐྱིད་པོ་རང་གི་ལུང་པ། བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག། སྐྱིད་པོ་རང་གི་ལུང་པ་བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག།
    a rogs khams pa nang la chung ze yo'o/__skyid da gzim chung skyid pa/_pad ma dbyangs can so'o ya la so'o/_gzim chung nyi ma ya la dro/_skyid po rang gi lung pa/_bkra la shis par shog/_skyid po rang gi lung pa/_bkra la shis par shog/_skyid po rang gi lung pa bkra la shis par shog/