Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 37 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨ་རོགས་ཁམས་པ།
  a rogs khams pa/
 •  ཨ་རོགས་ཁམས་པ་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་རེད། ཨེ་ཨེ་་་་ཡིན་ནོ། ཕ་ཡུལ་ཨམ་མདོ་ཆབ་མདོ་རེད། ཕ་ཡུལ་ཨམ་མདོ་ཆབ་མདོ་རེད། ཆབ་མདོ་རེད།
  _a rogs khams pa nga yi pha yul red/_e e yin no/_pha yul am mdo chab mdo red/_pha yul am mdo chab mdo red/_chab mdo red/
 • མཁའ་གྲོ་གླིང་ལ་ཡར་ལ་འགྲོ། ཡར་ལ་འགྲོ། མཁའ་གྲོ་ཉི་མ་གླིང་ཡུལ་ལ་འགྲོ། མཁའ་གྲོ་ཉི་མ་གླིང་ཡུལ་ལ་འགྲོ། ཡ་འ་ལ། ཡ་འ་རེ་ལོའོ།
  mkha' gro gling la yar la 'gro/_yar la 'gro/_mkha' gro nyi ma gling yul la 'gro/_mkha' gro nyi ma gling yul la 'gro/_ya 'a la/_ya 'a re lo'o/
 • འགྲོ་བསམ་པའི་རྟ་ཕོ། ང་ལ་མེད། ང་ལ་མེད། རྐང་ལྷམ་ཆུང་ཆུང་རྟ་པོ་རེད། རྐང་ལྷམ་ཆུང་ཆུང་རྟ་པོ་རེད། རྟ་པོ་རེད།
  'gro bsam pa'i rta pho/_nga la med/_nga la med/_rkang lham chung chung rta po red/_rkang lham chung chung rta po red/_rta po red/
 • སྡོད་བསམ་པའི་གནས་མོ། ང་ལ་མེད། ང་ལ་མེད། ཆུ་མེ་ཤིང་འབྱུང་ན་གནས་མོ་རེད། ཆུ་མེ་ཤིང་འབྱུང་ན་གནས་མོ་རེད།  ཡ་འ་ལ། ཡ་འ་རེ་ལོའོ། 
  sdod bsam pa'i gnas mo/_nga la med/_nga la med/_chu me shing 'byung na gnas mo red/_chu me shing 'byung na gnas mo red/__ya 'a la/_ya 'a re lo'o/_
 • ཨཱ། ཨཱ། ཡ་འ་ལ། ཡ་འ་རེ་ལོའོ། གངས་ཏི་སི་རི་བོའི་རྩེ་ནས་མཇལ། མགོ་ལྦ་ཞྭ་ཕུད་ནས་ཕྱག་གསུམ་འཚལ། གངས་ཏི་སི་རི་བོའི་རྩེ་ནས་མཇལ། མགོ་ལྦ་ཞྭ་ཕུད་ནས་ཕྱག་གསུམ་འཚལ།
  A/_A/_ya 'a la/_ya 'a re lo'o/_gangs ti si ri bo'i rtse nas mjal/_mgo lba zhwa phud nas phyag gsum 'tshal/_gangs ti si ri bo'i rtse nas mjal/_mgo lba zhwa phud nas phyag gsum 'tshal/
 • ང་རུས་པ་ཨབ་མདོ་ཆབ་མདོ་ཡིན། ཆབ་མདོ་ཡིན། ས་ཆ་ས་ཆ། ཨབ་མདོ་བཞག་ནས་ཡོང་། ས་ཆ། ས་ཆ་ཨབ་མདོ་བཞག་ནས་ཡོང་། ཡ་འ་ལ། ཡ་འ་རེ་ལོའོ། ཡ་འ་ལ། ཡ་འ་རེ་ལོའོ།
  nga rus pa ab mdo chab mdo yin/_chab mdo yin/_sa cha sa cha/_ab mdo bzhag nas yong /_sa cha/_sa cha ab mdo bzhag nas yong /_ya 'a la/_ya 'a re lo'o/_ya 'a la/_ya 'a re lo'o/