Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 23 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 •  ལགས་སོ། སྐལ་བཟང་ལགས། 
  _lags so/_skal bzang lags/_
 •  སྐལ་བཟང་ལགས། ཡ་ལ་རྒྱ་མཚོའི་རི་ལ་རི་བཤད་ཡོད་ལ། རྒྱ་མཚོ་ཤར་གྱི་རི་ལ་རི་བཤད་ཡོད། ཟིར་ཡ། འུར་ཡ། གཅིག། གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ། དྲུག། 
  _skal bzang lags/_ya la rgya mtsho'iri la ri bshad yod la/_rgya mtsho shar gyi ri la ri bshad yod/_zir ya/_'ur ya/_gcig/_gnyis/_gsum/_bzhi/_lnga/_drug/_
 • སྐལ་བཟང་ལགས། སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ་བཞག་ནས་ཕྱོགས་ཁག་ལ་མ་འགྲོ། སྟོན་ཀའི་གཡུལ་ལས་ཚར་ནས་བཞུགས་རོགས་གཅིག་གནང་།
  skal bzang lags/_skyid pa'i pha yul bzhag nas phyogs khag la ma 'gro/_ston ka'i g.yul las tshar nas bzhugs rogs gcig gnang /
 • སྐལ་བཟང་ལགས། ཕ་མ་མང་པོའི་གཞུང་ནས་བསླབ་བྱ་གནང་ཡོད། བསླབ་བྱ་ཡུན་ནས་བརྒྱབ་ཡོད། ལགས་ཟེར་ན་ལགས། ཡ་ལ་ཨ་ཅེའི་ཞབས་བྲོ། བཀྲ་ཤིས་ཞབས་བྲོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། 
  skal bzang lags/_pha ma mang po'i gzhung nas bslab bya gnang yod/_bslab bya yun nas brgyab yod/_lags zer na lags/_ya la a ce'i zhabs bro/_bkra shis zhabs bro gcig gnyis gsum/_