Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 3 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

In general, this song can be sung in a variety of contexts such as at New Year's celebrations, raisings of prayer flag poles, and parties. More specifically, it should be sung on top of mountains when making juniper incense offerings to the gods of the upper part of the mountain. It should also be sung when raising prayer flags in such locations. The song's lyrics ask for luck, health, and long life.

བོད་སྐད་དུ་རི་མགོ་ནས་ལྷ་བསང་གཏོང་དུས་བྲག་ལྷ་ལ་དགོས་པའི་ལྷ་བསང་གཏོང་དགོས་ཟེར་།་རི་མགོ་ནས་དར་ལྕོག་བཞེངས་དུས་གཏོང་རྒྱུ་།་མི་ལ་རླུང་རྟ་འགྲོ་བྱེད་དང་སྐུ་གཟུགས་བདེ་མོ་ཡོང་བྱེད་།་འགྲོ་བ་མིའི་སྐུ་ཚེ་རིང་པོ་ཡོང་བྱེད་བཅས་ཀཡ་སྨོན་པའི་གཞས་ཚིག་།་ལོ་གསར་དང་།་དར་ལྕོག་བཞེངས་སྐབས་།་སྐྱིད་པོ་བྱེད་སྐབས་སུ་གཏོང་བ་། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དགའ་ས་ཡ་ལའི་ཚུར་ལ་ནི་ཡོང་བའི། སྐྱིད་ས་ཡ་ལའི་ངས་གླུ་ཅིག་འཛོམས། ང་ཅག་ཡ་ལ་གཞོན་ལ་ནི་འཛོམས་བྱུང་། དཔུང་པའི་ཡ་ལཱ་དཀར་རྒྱན་ཅིག་བཞངས། 
  dga' sa ya la'i tshur la ni yong ba'i/_skyid sa ya la'i ngas glu cig 'dzoms/_nga cag ya la gzhon la ni 'dzoms byung /_dpung pa'i ya lA dkar rgyan cig bzhangs/_
 • ལགས་ཟེར་ན་རི་མགོ་ཡར་ལ་ཨ། ཐག་རིང་རྒྱང་ནས་རླུང་རྟ་དར་བའི་དར་ཅོག་གཅིག་བཏགས།  
  lags zer na ri mgo yar la a/_thag ring rgyang nas rlung rta dar ba'i dar cog gcig btags/__
 • ལགས་ཟེར་ན་རི་མགོ་ཡར་ལཱ་ཨ། ལྷ་བསང་ཅིག་བཏང་ཡོད་ལ་དགྲ་ལྷ་རྨོངས་པའི་ལྷ་བསང་ཅིག་བཏང་ཡོད་ལཱ། 
  lags zer na ri mgo yar lA a/_lha bsang cig btang yod la dgra lha rmongs pa'i lha bsang cig btang yod lA/_
 • ལགས་ཟེར་ན་རི་མགོ་ཡར་ལཱ་ཨ། ཚ་འབུམ་རེ་རེ་བརྩུགས་ནས་ལ་དམིགས་རྩ་བརྟན་པའི་ཚ་འབུམ་ཅིག་བཙུགས་ཡིན། 
  lags zer na ri mgo yar lA a/_tsha 'bum re re brtsugs nas la dmigs rtsa brtan pa'i tsha 'bum cig btsugs yin/_