Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 59 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

"Norzang" in the title seems to be a reference to a famous king.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གཙང་གི་ཆང་གཞས་སྐྱིད་པའི་ནོར་བཟང་ལགས།
  gtsang gi chang gzhas skyid pa'i nor bzang lags/
 • ལགས་ཞུས་པའི་སྐྱིད་པའི་ནོར་བཟང་ལགས། བདག་ལ་གསན་དང་། གསེར་གྱི་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་ལ་གཡུ་ཡི་ནེ་ཙོ་བབ་བྱུང་སྐྱིད་པའི་ནོར་བཟང་ལགས། གསེར་གྱི་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་ལ་གཡུ་ཡི་ནེ་ཙོ་བབ་བྱུང་སྐྱིད་པའི་ནོར་བཟང་ལགས། 
  lags zhus pa'i skyid pa'i nor bzang lags/_bdag la gsan dang /_gser gyi cog tse'i steng la g.yu yi ne tso bab byung skyid pa'i nor bzang lags/_gser gyi cog tse'i steng la g.yu yi ne tso bab byung skyid pa'i nor bzang lags/_
 • ལགས་ཞུས་པའི་སྐྱིད་པའི་ནོར་བཟང་ལགས། བདག་ལ་གསན་དང་། རྒས་བུ་ང་ཡིས་གཞས་ཅིག་བཏང་པས་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་དགྱེས་སོང་སྐྱིད་པའི་ནོར་བཟང་ལགས། ཡང་བསྐྱར་བདག་ལ་གསན་དང་། རྒས་བུ་ང་ཡི་གཞས་ཅིག་བཏང་པས་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་དགྱེས་སོང་སྐྱིད་པའི་ནོར་བཟང་ལགས།
  lags zhus pa'i skyid pa'i nor bzang lags/_bdag la gsan dang /_rgas bu nga yis gzhas cig btang pas lha klu gzhi bdag dgyes song skyid pa'i nor bzang lags/_yang bskyar bdag la gsan dang /_rgas bu nga yi gzhas cig btang pas lha klu gzhi bdag dgyes song skyid pa'i nor bzang lags/
 • ལགས་ཞུས་པའི་སྐྱིད་པའི་ནོར་བཟང་ལགས། བདག་ལ་གསན་དང་། མེ་ཚེ་རིང་པོ་སྐྱིད་གསུམ་སྡུག་གསུམ་ཚེ་ལ་བར་ཆད་མ་གཏོང་སྐྱིད་པའི་ནོར་བཟང་ལགས། ཡང་བསྐྱར་བདག་ལ་གསན་དང་རི་བོ་ཡར་གིའི་ས་རྡོ་ཡིན་ཟེར་དབུ་ཡིས་འཇོག་འཇོག་གནང་གིས། སྐྱིད་པའི་ནོར་བཟང་ལགས། རི་བོ་ཡར་གའི་ས་རྡོ་ཡིན་ཟེར་དབུ་ཡིས་འཇོག་འཇོག་གནང་གིས་སྐྱིད་པའི་ནོར་བཟང་ལགས།
  lags zhus pa'i skyid pa'i nor bzang lags/_bdag la gsan dang /_me tshe ring po skyid gsum sdug gsum tshe la bar chad ma gtong skyid pa'i nor bzang lags/_yang bskyar bdag la gsan dang ri bo yar gi'i sa rdo yin zer dbu yis 'jog 'jog gnang gis/_skyid pa'i nor bzang lags/_ri bo yar ga'i sa rdo yin zer dbu yis 'jog 'jog gnang gis skyid pa'i nor bzang lags/