Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 53 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 •  ང་ལ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ནོར་བུ་ཡིན། འོད་ཟེར་སྟོང་གི་འཕྲོས་བའི་ནོར་བུ་ཡིན། འོད་ཟེར་སྟོང་གི་འཕྲོས་བའི་ནོར་བུ་ཡིན། བྱམས་བརྩེ་ཆེ་བའི་དྲིན་ཅན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས།
  _nga la rin thang che ba'i nor bu yin/_'od zer stong gi 'phros ba'i nor bu yin/_'od zer stong gi 'phros ba'i nor bu yin/_byams brtse che ba'i drin can yab yum gnyis/
 • ཨཱའ།ཨཱའ། ང་ལ་རིན་ཐང་འབྲལ་བའི་ནོར་བུ་ཡིན། ཨཱའ།ཨཱའ། ཉི་མ་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་ནོར་བུ་ཡིན། 
  A'/A'/_nga la rin thang 'bral ba'i nor bu yin/_A'/A'/_nyi ma zla ba lta bu'i nor bu yin/_
 • ང་ཡི་སྙིང་གི་ནོར་བུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། དྲིན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཚེ་རིང་། དྲིན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཚེ་རིང་། 
  nga yi snying gi nor bu yab yum gnyis/_drin chen yab yum sku tshe ring /_drin chen yab yum sku tshe ring /_
 • ང་ལ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ནོར་བུ་ཡིན། འོད་ཟེར་སྟོང་གི་འཕྲོས་པའི་ནོར་བུ་ཡིན། འོད་ཟེར་སྟོང་གི་འཕྲོས་བའི་ནོར་བུ་ཡིན། བྱམས་བརྩེ་ཆེ་བའི་དྲིན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས།
  nga la rin thang che ba'i nor bu yin/_'od zer stong gi 'phros pa'i nor bu yin/_'od zer stong gi 'phros ba'i nor bu yin/_byams brtse che ba'i drin chen yab yum gnyis/
 • ཨཱའ།ཨཱའ། ང་ལ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ནོར་བུ་ཡིན། ཨཱའ།ཨཱའ། ཉི་མ་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་ནོར་བུ་ཡིན།
  A'/A'/_nga la rin thang che ba'i nor bu yin/_A'/A'/_nyi ma zla ba lta bu'i nor bu yin/
 • ང་ཡི་བརྩེ་བའི་ནོར་བུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། དྲིན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཚེ་རིང་། དྲིན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཚེ་རིང་།
  nga yi brtse ba'i nor bu yab yum gnyis/_drin chen yab yum sku tshe ring /_drin chen yab yum sku tshe ring /
 • དྲིན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཚེ་རིང་། དྲིན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཚེ་རིང་།
  drin chen yab yum sku tshe ring /_drin chen yab yum sku tshe ring /
 • ཕ་མར་འབུལ་བའི་གཞས། ང་ལ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ནོར་བུ། 
  pha mar 'bul ba'i gzhas/_nga la rin thang che ba'i nor bu/_