Skip to main content Skip to search
05 Aug 2019
21 min 54 sec
Audio Overview
Creators: 
Tashi Gyel

སྡེ་བ་རེ་རེ་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་མང་པོ་ཡོད་དེ་འདིར་མཚོ་བྱུང་སྡེ་བའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་དང་ཆོ་ག་རྣམས་བརྗོད།

每个村都有很多宗教活动,这里讲述了海口村的宗教活动和仪式。

This is a brief introduction to the religious activities and rituals of Tsoshong Village.

མཚོ་བྱུང་སྡེ་བར་ཡང་སྡེ་བ་གཞན་དང་འདྲ་བར་མ་ཎི་ཁང་ཡོད་དེ། སྡེ་བའི་མ་ཎི་ཁང་གི་ནང་དུ་སྡེ་མི་ཡོངས་ལྷན་དུ་འདུས་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ་དང་ཆོ་ག་དག་སྒྲུབ་པ་ཡིན། དཔེར་ན། བཅུ་བའི་མ་ཎི་ཞེས་ལུགས་རྙིང་གི་ཟླ་བཅུ་བའི་མཇུག་ཏུ་ཉིན་ལྔའི་རིང་ལ་སྡེ་མི་རྣམས་སྡེ་བའི་མ་ཎི་ཁང་དུ་འདུས་ཏེ་མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་བཏོན་ནས་འགྲོ་བ་མི་དང་ཐ་ན་དུད་འགྲོ། འབའ་འབུ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་ཚད་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་ཞིག་བདེ་བ་ཐོབ་པར་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱག

青海村和其他村一样,也有自己的嘛呢康(房)。全村人聚集在嘛呢房里,一起举行各种宗教活动和仪式。例如,农历十月后5天里,村民们聚集在村里的嘛呢房,念诵六字真言,祈愿人、牲畜、昆虫及所有的生物离苦得乐,幸福安康。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0