Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 19 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ།
  skyid pa'i pha yul/
 • སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ་རྒྱང་རྩེ་གཞུང་ལ་མེད་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་རེད། གཞི་རྩེ་འབྲུ་ཡི་བང་མཛོད་། མི་དམངས་བདེ་ཐང་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
  skyid pa'i pha yul rgyang rtse gzhung la med pa gcig kyang ma red/_gzhi rtse 'bru yi bang mdzod /_mi dmangs bde thang yong ba'i bkra shis shog/_bkra shis shog/
 • རྒན་རྒོན་སྐུ་ཚེ་རིང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། གཞོན་ནུ་བདེ་ཐང་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། གཞོན་ནུ་བདེ་ཐང་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ ཤོག་།
  rgan rgon sku tshe ring ba'i bkra shis shog/_gzhon nu bde thang yong ba'i bkra shis shog/_gzhon nu bde thang yong ba'i bkra shis _shog /
 • སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ་ལྷ་ས་གཞུང་ལ་མེད་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་རེད། ལྷ་ས་མི་ཚོགས་ཆེ་ལ། མི་རྣམས་ཆོས་སེམས་དཀར་བའི་བཀྲ་ ཤིས་ཤོག། བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
  skyid pa'i pha yul lha sa gzhung la med pa gcig kyang ma red/_lha sa mi tshogs che la/_mi rnams chos sems dkar ba'i bkra _shis shog/_bkra shis shog/
 • རྒན་རྒོན་སྐུ་ཚེ་རིང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། གཞོན་ནུ་བདེ་ཐང་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། གཞོན་ནུ་བདེ་ཐང་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ ཤོག།
  rgan rgon sku tshe ring ba'i bkra shis shog/_gzhon nu bde thang yong ba'i bkra shis shog/_gzhon nu bde thang yong ba'i bkra shis _shog/