Skip to main content Skip to search
14 Apr 2020
47 sec
Audio Overview
Creators: 
Tsewang Drolma

This is a large-scale dance song to praise local young men and women. It is usually sung for the holidays. The song compares kind gentlemen to white conch shells and beautiful ladies to peacocks.

རྒྱལ་རོང་གི་བྲོ་ཆེན་གྱི་ནང་གསེས་ཡིན།  ལེན་སྟངས་ནི་དལ་མགྱོགས་རན་ཙམ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ལ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་རེས་མོ་བྱས་ནས་ལེན་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན།  མང་ཆེ་བ་ནི་སྤྲོ་གསེང་གི་སྐབས་སུ་འཁྲབ།  ཕོ་གསར་མོ་གསར་ཚོ་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  བསམ་པ་དཀར་ཞིང་གཟུགས་མཛེས་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་བསྟན་ཡོད་ལ་སྐྱེ་བོ་ཚོ་དུང་དཀར་དུང་ལ་སྲུབས་མེད་པ་བཞིན་ཏུ་བསམ་པ་དཀར་ཞིང་གཤིས་རྒྱུད་དྲངས་བ་ཡིན།  བུ་མོ་ཚོ་སྐུ་གཟུགས་མཛེས་ཤིང་ལྡེམ་མོ་རྨ་བྱ་ལྟ་བུ་ཡིན།

这是一首赞颂青年男女的歌舞,属于大型歌舞,度假之时演唱。歌词将青年男士们的心地善良比喻成白色的旋螺,青年女孩们苗条的身材比喻成孔雀。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0