Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 49 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གནམ་དེ་སྔོན་མོ་ཁ་ཞེང་ཆེ།
  gnam de sngon mo kha zheng che/
 • ལགས་ཟེར་ན་གནམ་དེ་སྔོན་མོ་ཁ་ཞེང་ཆེ་སྤྲིན་པ་དཀར་པོ་སྤྲིན་གྲལ་སྒྲིག་ལ། སྤྲིན་པ་དཀར་པོ་སྤྲིན་གྲལ་ལ་སྒྲིག
  lags zer na gnam de sngon mo kha zheng che sprin pa dkar po sprin gral sgrig la/_sprin pa dkar po sprin gral la sgrig
 • ལགས་ཟེར་ན་སྤྲིན་པ་དཀར་པོ་སྤྲིན་གྲལ་སྒྲིག ཉི་མ་ཟླ་བ་བསམ་དོན་སྒྲུབ། ཉི་མ་ཟླ་བ་བསམ་དོན་སྒྲུབ།
  lags zer na sprin pa dkar po sprin gral sgrig_nyi ma zla ba bsam don sgrub/_nyi ma zla ba bsam don sgrub/
 • ལགས་ཟེར་ན་སྤང་གཞོང་སྡེར་མ་ཁ་ཞེང་ཆེ། རྩྭ་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་རྩྭ་གྲལ་སྒྲིག རྩྭ་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་རྩྭ་གྲལ་སྒྲིག
  lags zer na spang gzhong sder ma kha zheng che/_rtswa sna lnga brgya rtswa gral sgrig_rtswa sna lnga brgya rtswa gral sgrig
 • ལགས་ཟེར་ན་རྩྭ་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་རྩྭ་གྲལ་སྒྲིག ལྷ་གཡག་དཀར་པ་བསམ་དོན་སྒྲུབ། ལྷ་གཡག་དཀར་པ་བསམ་དོན་སྒྲུབ།
  lags zer na rtswa sna lnga brgya rtswa gral sgrig_lha g.yag dkar pa bsam don sgrub/_lha g.yag dkar pa bsam don sgrub/
 • ལགས་ཟེར་ལྷ་གཡག་ག་པ་བསམ་དོན་སྒྲུབ།    ལགས་ཟེར་ན་ཆུ་མོ་སྔོན་མོ་ཁ་ཞེང་ཆེ། ཉ་ཆུང་སེར་དོག་བསམ་དོན་སྒྲུབ། ཉ་ཆུང་སེར་དོག་བསམ་དོན་སྒྲུབ།
  lags zer lha g.yag ga pa bsam don sgrub/____lags zer na chu mo sngon mo kha zheng che/_nya chung ser dog bsam don sgrub/_nya chung ser dog bsam don sgrub/