Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 27 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

This song is sung at New Year's celebrations, when raising prayer flag poles, and at parties.

བོད་སྐད་དུ་ལོ་གསར་དང་།་དར་ལྕོག་བཞེངས་སྐབས་།་སྐྱིད་པོ་བྱེད་སྐབས་སུ་གཏོང་བ་།་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དགའ་ས་ཡ་ལའི་ཚུར་ལ་ནི་ཡོང་བའི། སྐྱིད་ས་ཡ་ལའི་ངས་གླུ་ཅིག་འཛོམས། ད་ལོའི་ལོ་ལཱ་མི་ལ་ཡང་འཛོམས་བྱུང་། བཙོས་པའི་ཡ་ལ་ཆང་ཡང་ཅིག་ཞིམ། ང་ཅག་ཡ་ལ་གཞོན་ལོའི་གཞོན་འཛོམས་བྱུང་། དཔུང་པའི་ཡ་ལཱ་དཀར་རྒྱན་ཅིག་བཞངས། ཨོའོ་ཡག་བྱུང་།
  dga' sa ya la'i tshur la ni yong ba'i/_skyid sa ya la'i ngas glu cig 'dzoms/_da lo'i lo lA mi la yang 'dzoms byung /_btsos pa'i ya la chang yang cig zhim/_nga cag ya la gzhon lo'i gzhon 'dzoms byung /_dpung pa'i ya lA dkar rgyan cig bzhangs/_o'o yag byung /
 • མནའ་མ་བླངས་པའི་སྒང་ལའི་གསེར་ཁྲི་མེད་པ་བརྒྱའི་ཡའི། མནའ་མ་འཕྲད་དུས་ལའི་གསེར་གྱི་བསྟན་པ་དར་སོང་། 
  mna' ma blangs pa'i sgang la'i gser khri med pa brgya'i ya'i/_mna' ma 'phrad dus la'i gser gyi bstan pa dar song /_
 • བཙན་པོ་ལ་མེད་པའི་སྒང་ལའི་དངུལ་ཁྲི་མེད་པ་བརྒྱའི་ཡའི། བཙན་པོ་ལ་ཕེབས་དུས་ལའི་དངུལ་གྱི་བསྟན་པ་དར་སོང་། 
  btsan po la med pa'i sgang la'i dngul khri med pa brgya'i ya'i/_btsan po la phebs dus la'i dngul gyi bstan pa dar song /_
 • ཕ་མ་མ་ཕེབས་གོང་ལའི་གཡུ་ཁྲི་མེད་པ་བརྒྱའི་ཡའི་ལ། ཕ་མ་ཕེབས་དུས་ལའི་གཡུ་ཁྲི་བསྟན་པ་དར་སོང་། ཕ་མ་ཕེབས་དུས་ལའི་གཡུ་ཁྲི་བསྟན་པ་དར་སོང་། 
  pha ma ma phebs gong la'i g.yu khri med pa brgya'i ya'i la/_pha ma phebs dus la'i g.yu khri bstan pa dar song /_pha ma phebs dus la'i g.yu khri bstan pa dar song /_