Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 7 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཆང་གཞས་དགའ་བའི་ལས། 
    chang gzhas dga' ba'i las/_
  • ང་ཚོའི་ལུང་པའི་ཕུ་ན། སྭོའོ་ཡའི། ཡར་ལགས་ཟེ་ན། གསེར་གྱི་ཆུ་གཅིག་འཁྲུངས་ཡོད། སྭོའོ་དགའ་བའི་ལས་མི་སྐྱིད་སྐྱིད་ཡ་ལ་གཏོང་བར་ཕེབས།  ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་དགའ་བའི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལ་སྐྱིད་སྐྱིད་གཏོང་བར་ཕེབས། ཡར་འགྲོ་ཡར་ལའི་དགའ་བའི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལ་སྐྱིད་སྐྱིད་གཏོང་བར་ཕེབས།
    nga tsho'i lung pa'i phu na/_swo'o ya'i/_yar lags ze na/_gser gyi chu gcig 'khrungs yod/_swo'o dga' ba'i las mi skyid skyid ya la gtong bar phebs/__yar 'gro yar la dga' ba'i phun tshogs gling la skyid skyid gtong bar phebs/_yar 'gro yar la'i dga' ba'i phun tshogs gling la skyid skyid gtong bar phebs/
  • གསེར་ཆུ་གང་འགྲོའི་ས་ལ། སྭོའོ་ཡའི། ཡར་ལགས་ཟེ་ན། ལོ་ཡག་རྩ་བ་ལ་ཚུགས་སོང་ལ། སྭོའོ། དགའ་བའི་ལས་མི་སྐྱིད་སྐྱིད་གཏོང་བར་ཤོག ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལ་སྐྱིད་སྐྱིད་གཏོང་བར་ཕེབས། ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལ་སྐྱིད་སྐྱིད་གཏོང་བར་འགྲོ 
    gser chu gang 'gro'i sa la/_swo'o ya'i/_yar lags ze na/_lo yag rtsa ba la tshugs song la/_swo'o/_dga' ba'i las mi skyid skyid gtong bar shog_yar 'gro yar la phun tshogs gling la skyid skyid gtong bar phebs/_yar 'gro yar la phun tshogs gling la skyid skyid gtong bar 'gro_