Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 14 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ༼དྲུག་པའི་ཚེས་པ་བཞི་ལ་༽
    (drug pa'i tshes pa bzhi la )
  • དྲུག་པའི་ཚེས་པ་བཞི་ལ། བསངས་ཤིག་གཏོང་བར་ཕྱིན་པས། དབུ་རྩེ་སྨུག་པའི་དཀྱིལ་ནས། ཆོས་གྲོགས་རྙིང་པ་མཇལ་བྱུང་། ན་ནིང་བུམ་པ་རི་ལ། མཇལ་ཡོང་བསམས་པ་མ་བྱུང་།ད་ལོ་བསྟན་པའི་དབུ་རྩེར། མཇལ་ཡོང་བསམས་པ་མ་བྱུང་། ཡ་རབས་ཐུགས་གཤིས་བཟང་བའི། ཆོས་གྲོགས་མཛེས་ལྡན་ལྷ་མོ། ཁྱེད་རང་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས། བདག་སེམས་ལྷོད་ལ་འབབ་སོང་། 
    drug pa'i tshes pa bzhi la/_bsangs shig gtong bar phyin pas/_dbu rtse smug pa'i dkyil nas/_chos grogs rnying pa mjal byung /_na ning bum pa ri la/_mjal yong bsams pa ma byung /da lo bstan pa'i dbu rtser/_mjal yong bsams pa ma byung /_ya rabs thugs gshis bzang ba'i/_chos grogs mdzes ldan lha mo/_khyed rang mjal ba tsam gyis/_bdag sems lhod la 'bab song /_
  • ཚེས་བཟང་འདི་ལ་མཇལ་བ། ལས་འགྲོ་ཡོད་པའི་རྟགས་རེད། དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཞུས་ནས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཇལ་ཆོག། དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཞུས་ནས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཇལ་ཆོག།
    tshes bzang 'di la mjal ba/_las 'gro yod pa'i rtags red/_dam tshig gtsang ma zhus nas/_yang nas yang du mjal chog/_dam tshig gtsang ma zhus nas/_yang nas yang du mjal chog/