Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 13 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀོང་པོའི་དམངས་གཞས་ཚེ་རིང་སྐྱིད་པའི་ལམ།
  kong po'i dmangs gzhas tshe ring skyid pa'i lam/
 • གངས་སྟོད་སེང་གེ་ངར་ལ་མོ། ཚེ་རིང་སྐྱིད་པའི་ལམ་བུ་ཡར་ལ་གསན་གསན་པ་གནང་། སེང་གེའི་ངར་ལ་མོ་གཡུ་རལ་ལགས་སོ་ངོམ་སོ་ཆོག་གི་སྒམ་ནས་ལོག། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ། སེང་གེའི་ངར་མོ་གཡུ་རལ་ལགས་སོ་ངོམ་སོ་ཆོག་གི་སྒམ་ནས་ལོག། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ།
  gangs stod seng ge ngar la mo/_tshe ring skyid pa'i lam bu yar la gsan gsan pa gnang /_seng ge'i ngar la mo g.yu ral lags so ngom so chog gi sgam nas log/_a la pa Ta ha'e/_seng ge'i ngar mo g.yu ral lags so ngom so chog gi sgam nas log/_a la pa Ta ha'e/
 • སྤང་སྟོད་ཤྭ་བ་སྨུག་ལ་ཆུང་། ཚེ་རིང་སྐྱིད་པའི་ལམ་བུ་ཡར་ལ་གསན་གསན་པ་གནང་། ཤྭ་བ་སྨུག་ཡ་ལ་ཆུང་རྭ་ཅོ་ལགས་སོ་ངོམ་སོ་ཆོག་གི་སྒམ་ནས་ལོག། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ། ཤྭ་བ་སྨུག་ཡ་ལ་ཆུང་རྭ་ཅོ་ལགས་སོ་ངོམ་སོ་ཆོག་གི་སྒམ་ནས་ལོག། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ། 
  spang stod shwa ba smug la chung /_tshe ring skyid pa'i lam bu yar la gsan gsan pa gnang /_shwa ba smug ya la chung rwa co lags so ngom so chog gi sgam nas log/_a la pa Ta ha'e/_shwa ba smug ya la chung rwa co lags so ngom so chog gi sgam nas log/_a la pa Ta ha'e/_
 • བྲག་སྟོད་ཐང་དཀར་རྒོད་ལ་པོ། ཚེ་རིང་སྐྱིད་པའི་ལམ་བུ་ཡར་ལ་གསན་གསན་པ་གནང་། ཐང་དཀར་རྒོད་ལ་པོ་གཤོག་རྩལ་ལགས་སོ་་ངོམ་སོ་ཆོག་གི་སྒམ་ནས་ལོག། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ། ཐང་དཀར་རྒོད་ལ་པོ་གཤོག་རྩལ་ལགས་སོ་ངོམ་སོ་ཆོག་གི་སྒམ་ནས་ལོག། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ།
  brag stod thang dkar rgod la po/_tshe ring skyid pa'i lam bu yar la gsan gsan pa gnang /_thang dkar rgod la po gshog rtsal lags so ngom so chog gi sgam nas log/_a la pa Ta ha'e/_thang dkar rgod la po gshog rtsal lags so ngom so chog gi sgam nas log/_a la pa Ta ha'e/
 • ལྕང་གླིང་བྱིའུ་ཆུང་འཇོལ་ལ་མོ། ཚེ་རིང་སྐྱིད་པའི་ལམ་བུ་ཡར་ལ་གསན་གསན་པ་གནང་། བྱིའུ་ཆུང་འཇོལ་ལ་མོ་གསུངས་སྐད་ལགས་སོ་ངོམ་སོ་ཆོག་གི་སྒམ་ནས་ལོག། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ། བྱིའུ་ཆུང་འཇོལ་ལ་མོ་གསུངས་སྐད་ལགས་སོ་ངོམ་སོ་ཆོག་གི་སྒམ་ནས་ལོག། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ་།
  lcang gling byi'u chung 'jol la mo/_tshe ring skyid pa'i lam bu yar la gsan gsan pa gnang /_byi'u chung 'jol la mo gsungs skad lags so ngom so chog gi sgam nas log/_a la pa Ta ha'e/_byi'u chung 'jol la mo gsungs skad lags so ngom so chog gi sgam nas log/_a la pa Ta ha'e /