Skip to main content Skip to search
14 Apr 2020
1 min 18 sec
Audio Overview
Creators: 
Tsewang Drolma

This is a large-scale dance song to praise Dzonggak Palace. It is a song that people sang to praise the King of Dzonggak after they completed the building of Dzonggak Palace. The song's lyrics are as follows: "The Dzonggak Palace is a place better than heavens, the building is shining from inside out."

རྫོང་འགག་རྒྱལ་ས་ལ་བསྟོད་པ་བྱས་པ་འདི་རྒྱལ་ཆེན་གར་གྱི་ནང་གསེས་ཡིན་ལ་སྔོན་རྫོང་འགག་རྒྱལ་བོའི་ཁང་སྟོན་གྱི་དུས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་བོའི་ཕོ་བྲང་ལ་བསྟོད་པ་བྱས་པའི་བྲོ་གླུ་ཞིག་ཡིན།  གླུ་འཇམ་པོ་སྒོ་ནས་བླངས་པ་ཡིན།  ཕོ་མོས་རེས་མོ་བྱས་ནས་ལེན་རྒྱུ་ཡིན།  རྫོང་འགག་ཕོ་བྲང་དེ་ནི་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་དང་འདྲ་ལ་གསེར་ལས་བཟོས་པའི་གསེར་ཁྲི་ཅན་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡིན།  ཕྱི་ནི་ལྕགས་རིའི་བསྐོར་ཡོད་ལ་ནང་གི་བསྐོར་བ་ནི་ཆུ་སྲིན་ཁ་རེད།  འདིར་ཡང་ཕྱི་སྐོར་དང་ནང་སྐོར་གྱི་བར་ལ་ལེན་ལུགས་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད།  བྲག་བར་ཕྱོགས་སུ་ཡིན་ན་གོང་ནང་བཞིན་ཡིན་ལ་ཀྱོམ་ཀྱོ་ཕྱོགས་སུ་ཡིན་ན་ནང་སྐོར་ལ་ནི་ལྕགས་རི་དང་ཕྱི་སྐོར་ལ་ནི་ཆུ་སྲིན་ཁ་ཟེར།  

赞颂宗扎歌舞属于大型歌舞,是在宗扎宫殿完工之时人们赞颂宗扎国王的一首歌。歌词大意:宗扎宫殿建筑胜过仙界,内外金光闪闪。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0