Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 15 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལོ་གསར་གྱི་གཞས།༼དུས་ཚིགས་ད་ལོ་དགའ་བ་༽
  lo gsar gyi gzhas/(dus tshigs da lo dga' ba )
 • དུས་ཚིགས་ལ་ད་ལོ་དགའ་བ། སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས། དེ་ལས་ལ་དུས་སང་སྐྱིད་པ། སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས། སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར་དུས། བཀྲ་ཤིས་ལོ་གསར་ཤར་བྱུང་། སྐལ་བཟང་ལའ་སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས། སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར་དུས། བཀྲ་ཤིས་ལོ་གསར་ཤར་བྱུང་། སྐལ་བཟང་ལའ་སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས།
  dus tshigs la da lo dga' ba/_skal bzang yar 'gro lags/_de las la dus sang skyid pa/_skal bzang yar 'gro lags/_skyid pa'i nyi ma shar dus/_bkra shis lo gsar shar byung /_skal bzang la' skal bzang yar 'gro lags/_skyid pa'i nyi ma shar dus/_bkra shis lo gsar shar byung /_skal bzang la' skal bzang yar 'gro lags/
 • བཀྲ་ཤིས་ལ་གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར། སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས། ལོ་གཅིག་ལ་ལོ་ཡག་སྨོན་འདུན། སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས། གཡང་དཀར་ལུག་གི་འོ་འདི་། ལོ་ལེགས་འཕེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ། སྐལ་བཟང་ལའ་སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས། གཡང་དཀར་ལུག་གི་འོ་འདི་། ལོ་ལེགས་འཕེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ། སྐལ་བཟང་ལའ་སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས།
  bkra shis la gro so phye mar/_skal bzang yar 'gro lags/_lo gcig la lo yag smon 'dun/_skal bzang yar 'gro lags/_g.yang dkar lug gi 'o 'di /_lo legs 'phel ba'i rten 'brel/_skal bzang la' skal bzang yar 'gro lags/_g.yang dkar lug gi 'o 'di /_lo legs 'phel ba'i rten 'brel/_skal bzang la' skal bzang yar 'gro lags/
 • འདི་ལས་འཕུལ་པའི་མཇལ་དར། སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས། བུ་མོའི་ལ་ཁ་འབྲས་མཚར་བ། སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས། སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ཡོང་བའི། བཀྲིས་སྨོན་ལམ་ཞུས་ཡོད་། སྐལ་བཟང་ལའ་སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས། སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ཡོང་བའི། བཀྲིས་སྨོན་ལམ་ཞུས་ཡོད། སྐལ་བཟང་སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས།
  'di las 'phul pa'i mjal dar/_skal bzang yar 'gro lags/_bu mo'i la kha 'bras mtshar ba/_skal bzang yar 'gro lags/_sku gzugs bde thang yong ba'i/_bkris smon lam zhus yod /_skal bzang la' skal bzang yar 'gro lags/_sku gzugs bde thang yong ba'i/_bkris smon lam zhus yod/_skal bzang skal bzang yar 'gro lags/