Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 11 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཞོགས་པའི་འཚམས་སྤྲིན་སེར་ཞིང་། སེར་ལ་ཞིང་། ཆུང་འདྲིས་ཆུང་འདྲིས་ལུས་སོང་། བརྩེ་སེམས་བཅངས་པའི་ང་རས། རང་ཡུལ་གཅིག་དང་འབྲལ་སོང། བརྩེ་སེམས་བཅངས་པའི་ང་རས་རང་ཡུལ་གཅིག་དང་བྲལ་སོང་། ཆུང་འདྲིས་ལགས་དང་ཆུང་འདྲིས་ལས་ལ་བརྩོན་པའི་ཆུང་འདྲིས། ཆུང་འདྲིས་ལགས་དང་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་ཆུང་འདྲིས། ཆུང་འདྲིས་ལགས་དང་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་ཆུང་འདྲིས༎
    zhogs pa'i 'tshams sprin ser zhing /_ser la zhing /_chung 'dris chung 'dris lus song /_brtse sems bcangs pa'i nga ras/_rang yul gcig dang 'bral song/_brtse sems bcangs pa'i nga ras rang yul gcig dang bral song /_chung 'dris lags dang chung 'dris las la brtson pa'i chung 'dris/_chung 'dris lags dang chung 'dris byams brtse can gyi chung 'dris/_chung 'dris lags dang chung 'dris byams brtse can gyi chung 'dris//
  • ཆུང་འདྲིས་ལགས་དང་ཆུང་འདྲིས་། 
    chung 'dris lags dang chung 'dris /_
  • དགོང་དྲོ་སྐར་ཚོགས་སྒྲིགས་ཞིང་སྒྲིགས་ལ་ཞིང་། ང་ཚོ་ལྷོ་ཁག་གཞོན་པ་བྲལ་བྱུང་སེམས་ཁྲལ་བློ་ཡིས། ཐོ་རེངས་སྐར་ཆེན་ཤར་བྱུང་། བྲལ་བྱུང་སེམས་ཁྲལ་བློ་ཡིས། ཐོ་རེངས་སྐར་ཆེན་ཤར་བྱུང་། ཆུང་འདྲིས་ལགས་དང་ཆུང་འདྲིས་ལས་ལ་བརྩོན་པའི་ཆུང་འདྲིས། ཆུང་འདྲིས་ལགས་དང་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་ཆུང་འདྲིས། ཆུང་འདྲིས་ལགས་དང་ཆུང་འདྲིས་ལས་ལ་ནི་བརྩོན་པའི་ཆུང་འདྲིས། ལགས་ནི་ཆུང་འདྲིས། ལགས་ནི་ཆུང་འདྲིས།
    dgong dro skar tshogs sgrigs zhing sgrigs la zhing /_nga tsho lho khag gzhon pa bral byung sems khral blo yis/_tho rengs skar chen shar byung /_bral byung sems khral blo yis/_tho rengs skar chen shar byung /_chung 'dris lags dang chung 'dris las la brtson pa'i chung 'dris/_chung 'dris lags dang chung 'dris byams brtse can gyi chung 'dris/_chung 'dris lags dang chung 'dris las la ni brtson pa'i chung 'dris/_lags ni chung 'dris/_lags ni chung 'dris/