Skip to main content Skip to search
14 Feb 2017
6 min 47 sec
Rinchen Dorji
Audio Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk, Penchela, Karma

The Om Mani Padmi Hum, a Mantra chanting sang by Kinley from Wangsinbu under Thimphu district is a religious mantra that normally sing during the ritual cermonies dedicated to expired soul and also death of someone. The recording of the song was done at Jungshina by Karma Studio while some government agent were conducting workshop at Thimphu on various classical Bhutanese song with numerious exparts across the country. 

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ ཝང་སྲིན་མུ་ལས་ ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་འཐེནམི་གླུ་གཞས་ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་་ཧཱུཾ་ཟེར་མི་འདི་ གླུ་གཞས་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ མི་ཤིའི་ཆོ་གུ་རེ་བཏང་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ འཐེནམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདིའི་སྒྲ་བཟུང་འདི་ ཐིམ་ཕུག་འབྱུང་བཞི་ནང་ཡོད་པའི་ ཀརྨ་གློག་བརྙན་ཁང་ནང་སྦེ་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་དག་པ་ཅིག་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལས་ འབྲུག་གི་་གླུ་གཞས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་  གྲོས་འཛོམས་གཅིག་འཚོགས་པའི་ སྒྲ་བཟུང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།