Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 33 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • མཆོད་ཆང་ལ་ནི་སྦྲང་རྩིའི་ཉིང་ཁུ། སོའོ་ཡ་ལ་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལ་འབུལ་ན་ལ། ཞལ་དཀར་ལ་ནི་གཞལ་བ་གཙང་བཞེས་གནང་། སེམས་པའི་རེ་བ་བསྒྲུབས་སོང་། བསྒྲུབས་ལ་སོང་། 
  mchod chang la ni sbrang rtsi'i nying khu/_so'o ya la steng phyogs lha la 'bul na la/_zhal dkar la ni gzhal ba gtsang bzhes gnang /_sems pa'i re ba bsgrubs song /_bsgrubs la song /_
 • དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་གནང་དང་། སྐྱིད་པའི་རྩ་བ་ཚུགས་སོང་། དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་ལ་གནང་དང་། སྐྱིད་པའི་རྩ་བ་ཚུགས་སོང་། 
  dga' dga' spro spro gnang dang /_skyid pa'i rtsa ba tshugs song /_dga' dga' spro spro la gnang dang /_skyid pa'i rtsa ba tshugs song /_
 • མཆོད་ཆང་ལ་ནི་དངུལ་ཕོར་འདི་ལ། སོའོ་ཡ་ལ་སྨོན་ཚིག་ལན་གསུམ་སྒྲོན་ལ་ནས།  ཞལ་དཀར་་ལ་ནི་གཞལ་བ་གཙང་བཞེས་གནང་།  སྐྱིད་པའི་འབྲས་བུ་སྨིན་སོང་། སྨིན་ལ་སོང་།
  mchod chang la ni dngul phor 'di la/_so'o ya la smon tshig lan gsum sgron la nas/__zhal dkar la ni gzhal ba gtsang bzhes gnang /__skyid pa'i 'bras bu smin song /_smin la song /
 • དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་གནང་དང་ལ། སྐྱིད་པའི་རྩ་བ་ཚུགས་སོང་། དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་གནང་དང་ལ། སྐྱིད་པའི་རྩ་བ་ཚུགས་སོང་། དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་གནང་དང་། སྐྱིད་པའི་རྩ་བ་ཚུགས་སོང་། 
  dga' dga' spro spro gnang dang la/_skyid pa'i rtsa ba tshugs song /_dga' dga' spro spro gnang dang la/_skyid pa'i rtsa ba tshugs song /_dga' dga' spro spro gnang dang /_skyid pa'i rtsa ba tshugs song /_
 • མཆོད་ཆང་སྦྲང་རྩི་ཉིང་ཁུ། 
  mchod chang sbrang rtsi nying khu/_