Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 13 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀོང་པོའི་དམངས་གཞས་སྒྲ་སྙན་གྱི་བཤད་པ། 
  kong po'i dmangs gzhas sgra snyan gyi bshad pa/_
 • ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ། སྒྲ་སྙན་གྱི་མདུན་ལ་གཟིགས། གཡས་ལ་ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ་པད་མའི་པད་སྡོང་ཅིག་འདྲ་། གཡོན་ལ་ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ་པད་མའི་ལའི་པད་སྡོང་ཅིག་འདྲ་། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ།
  e ma cig so'o/_sgra snyan gyi mdun la gzigs/_g.yas la e ma cig so'o pad ma'i pad sdong cig 'dra /_g.yon la e ma cig so'o pad ma'i la'i pad sdong cig 'dra /_a la pa Ta ha'e/
 • ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ། སྒྲ་སྙན་གྱི་མདུན་ལ་གཟིགས། གཡས་ལ་ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ་པད་མའི་པད་སྡོང་ཅིག་འདྲ་། གཡོན་ལ་ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ་པད་མའི་ལའི་པད་སྡོང་ཅིག་འདྲ་། ཧའེ་ཡ་ལགས་སེ།
  e ma cig so'o/_sgra snyan gyi mdun la gzigs/_g.yas la e ma cig so'o pad ma'i pad sdong cig 'dra /_g.yon la e ma cig so'o pad ma'i la'i pad sdong cig 'dra /_ha'e ya lags se/
 • ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ། སྒྲ་སྙན་གྱི་རྒྱབ་ལ་གཟིགས། གཡས་ལ་ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ་རི་ཡི་ལའི་ཁོག་པ་ཅིག་འདྲ་། གཡོན་ལ་ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ་རི་ཡི་ལའི་སྐེད་པ་ཅིག་འདྲ་། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ།  
  e ma cig so'o/_sgra snyan gyi rgyab la gzigs/_g.yas la e ma cig so'o ri yi la'i khog pa cig 'dra /_g.yon la e ma cig so'o ri yi la'i sked pa cig 'dra /_a la pa Ta ha'e/__
 • ཨ་ཨེམ་ཅིག་སོའོ། སྒྲ་སྙན་གྱི་རྒྱབ་ལ་གཟིགས། གཡས་ལ་ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ་རུས་པའི་ཁོག་པ་ཅིག་འདྲ་། གཡོན་ལ་ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ་རུས་པའི་ཁོག་པ་ཅིག་འདྲ་། ཨ་ལ་པ་ཊ་ཧའེ།
  a em cig so'o/_sgra snyan gyi rgyab la gzigs/_g.yas la e ma cig so'o rus pa'i khog pa cig 'dra /_g.yon la e ma cig so'o rus pa'i khog pa cig 'dra /_a la pa Ta ha'e/
 • ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ། སྒྲ་སྙན་གྱི་མགོ་ལ་གཟིགས། གཡས་ལ་ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ་ཁྱུང་གི་ཡའི་གཤོག་པ་ཅིག་འདྲ་། གཡོན་ལ་ཨེ་མ་ཅིག་སོའོ་ཁྱུང་གི་ཡའི་གཤོག་པ་ཅིག་འདྲ་། ཨ་ལ་ཡར་ལགས་སོ།
  e ma cig so'o/_sgra snyan gyi mgo la gzigs/_g.yas la e ma cig so'o khyung gi ya'i gshog pa cig 'dra /_g.yon la e ma cig so'o khyung gi ya'i gshog pa cig 'dra /_a la yar lags so/
 • སོའོ་སྒྲ་སྙན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཕ་མེད་འདུག་མ་གསུངས། ཨ་ཕ་མེད་འདུག་མ་གསུངས་ལགས། སོའོ་སྐུ་ཤྲི་བཀྲ་ཤིས་མཐོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོའི་ཨ་ཕ། བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོའི་ཨ་ཕ་ལགས།
  so'o sgra snyan bkra shis rgyal po a pha med 'dug ma gsungs/_a pha med 'dug ma gsungs lags/_so'o sku shri bkra shis mthon po bkra shis rgyal po'i a pha/_bkra shis rgyal po'i a pha lags/
 • སོའོ་སྒྲ་སྙན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོ་ཨ་མ་མེད་འདུག་མ་གསུངས། ཨ་མ་མེད་འདུག་མ་གསུངས་ལགས། སོའོ་དབུ་ཞེ་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོ་མ་བཀྲ་ཞིས་རྒྱལ་པོའི་ཨ་མ། བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོའི་ཨ་མ་ལགས། སོའོ་སྒྲ་སྙན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོ་བཀྲ་ཤིས་བཅས་ནས་ལོག་འགྲོ། བཀྲ་ཤིས་བཅས་ནས་ལོག་འགྲོ། བཀྲ་ཤིས་བཅས་ནས་ལོག་འགྲོ།
  so'o sgra snyan bkra shis rgyal po a ma med 'dug ma gsungs/_a ma med 'dug ma gsungs lags/_so'o sdbu zhe bkra shis sgro ma bkra zhis rgyal po'i a ma/_bkra shis rgyal po'i a ma lags/_so'o sgra snyan bkra shis rgyal po bkra shis bcas nas log 'gro/_bkra shis bcas nas log 'gro/_bkra shis bcas nas log 'gro/