Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 21 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཡར་ལའི་ཕུ་བཟོ་ཡག་པོ་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་ཡོད་ལ་ཟེར། ཡག་མོ་ལས་དཀར་ཤ་ཡག་མོ་འཁོར་ཡོང་ལ། ཡག་མོ་ལས། དཀར་ཤ་ཡག་མོལས་ཀྱང་འཁོར།
  yar la'i phu bzo yag po lung pa'i phu la yod la zer/_yag mo las dkar sha yag mo 'khor yong la/_yag mo las/_dkar sha yag mols kyang 'khor/
 • ཡར་ལའི་ལུག་བཟོ་ཡག་པ་ལུང་པའི་བར་ལ་ཡོད། ཡར་ལའི་གོས་སྣ་ཡག་པོ་ལས་ཀྱང་འཁོར་ཡོང་ལ། ཡག་མོ་ལས། གོས་སྣ་ཡག་མོ་ལས་ཀྱང་འཁོར་ཨ་པ་ཊ་ཡ།
  yar la'i lug bzo yag pa lung pa'i bar la yod/_yar la'i gos sna yag po las kyang 'khor yong la/_yag mo las/_gos sna yag mo las kyang 'khor a pa Ta ya/
 • ཡར་ལའི་ལོ་ལེགས་ཡག་པ་ལུང་པའི་མདའ་ལ་ཡོད། ཡག་མོ་ལའི་འབྲུ་སྣ་ཡག་མོ་ལས་ཀྱང་འཁོར་ཡང་ལ། ཡག་མོ་ལས་འབྲུ་སྣ་ཡག་མོ་ལས་ཀྱང་འཁོར་ཨ་ལ་པ་ཊ་ཡ།
  yar la'i lo legs yag pa lung pa'i mda' la yod/_yag mo la'i 'bru sna yag mo las kyang 'khor yang la/_yag mo las 'bru sna yag mo las kyang 'khor a la pa Ta ya/
 • དགའ་བའི་མི་ཡང་ལ་འཛོམས་བྱུང་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཡར་འགྲོ་ལགས། ཡག་མོ་ལས་ཀྱང་འཁོར་བྱུང་བཀྲ་ཤིས་ཡ་ལ་སྨོན་ལམ་ཤོག་ཨ་ལ་པ་ཊ་ཡ།
  dga' ba'i mi yang la 'dzoms byung bsod nams bsags pa'i yar 'gro lags/_yag mo las kyang 'khor byung bkra shis ya la smon lam shog a la pa Ta ya/