Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
51 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཐག་རིང་གི་རི་མགོ་ཆུང་ཆུང་ལགས། རི་མགོ་ཆུང་ཆུང་ལགས། ང་ཡི་བརྩེ་བའི་ཨ་མ་ལགས། དབུ་སྐྲ་དུང་ལྟར་དཀར། ངེའི་སེམས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བརྗེད་བར་དཀའ། བརྗེད་བར་བདའ། ང་ཡི་བརྩེ་བའི་ཨ་མ་ལགས། ངའི་བློས་སུ་གཅོལ། ས་ལ་འགྲོ་ལ་དུས་ལ་སུ་ནི། དྲིན་ཅན་ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་ཡིན། ཨ་མ་ལགས་བྱམས་སྐྱོངས་སྦྲང་རྩི་ལས་མངར་བ། དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད། ཨ་མ་ལགས་བྱམས་སྐྱོངས་སྦྲང་རྩི་ལས་མངར་བ། དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད། 
    thag ring gi ri mgo chung chung lags/_ri mgo chung chung lags/_nga yi brtse ba'i a ma lags/_dbu skra dung ltar dkar/_nge'i sems pa'i sdug bsngal brjed bar dka'/_brjed bar bda'/_nga yi brtse ba'i a ma lags/_nga'i blos su gcol/_sa la 'gro la dus la su ni/_drin can pha ma'i bslab bya yin/_a ma lags byams skyongs sbrang rtsi las mngar ba/_dus nam yang brjed mi srid/_a ma lags byams skyongs sbrang rtsi las mngar ba/_dus nam yang brjed mi srid/_
  • ཐག་རིང་གི་རི་མགོ་ཆུང་ཆུང།
    thag ring gi ri mgo chung chung/