Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 21 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དུང་བའི་འཁོར་ལོ། 
  dung ba'i 'khor lo/_
 • དུང་བའི་འཁོར་ལོ། ཀུན་མཆོག་བདག་གི་འཁོར་ལོ། རྩ་བའི་རྩེ་ནས་སྙིང་གི་འདུན་པ་རྒྱས། རྩ་བའི་རྩེ་ནས་སྙིང་གི་འདུན་པ་རྒྱས། སྙིང་གི་འདུན་པ་རྒྱས། ཕ་ཡུལ་གཅིག་གི་ས་དང་སྤྲིན་པ་བསམ། བུ་མོ་ངེའི་བརྩེ་དུང་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད། བུ་མོ་ངེའི་བརྩེ་དུང་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད། ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད།  
  dung ba'i 'khor lo/_kun mchog bdag gi 'khor lo/_rtsa ba'i rtse nas snying gi 'dun pa rgyas/_rtsa ba'i rtse nas snying gi 'dun pa rgyas/_snying gi 'dun pa rgyas/_pha yul gcig gi sa dang sprin pa bsam/_bu mo nge'i brtse dung nam yang 'gyur ba med/_bu mo nge'i brtse dung nam yang 'gyur ba med/_nam yang 'gyur ba med/__
 • བུ་མོ་ངེའི་བརྩེ་དུང་ཤང་ཤང་ཆུ་མོ་འདྲ། ཆུ་མོའི་ནང་གི་ཉ་ཆུང་འདྲ། ཆུ་མོའི་ནང་གི་ཉ་ཆུང་འདྲ། ཉ་ཆུང་གཅིག་འདྲ། 
  bu mo nge'i brtse dung shang shang chu mo 'dra/_chu mo'i nang gi nya chung 'dra/_chu mo'i nang gi nya chung 'dra/_nya chung gcig 'dra/_
 • མི་བཟང་གཅིག་གིས་མི་བརྒྱ་སྤངས་དུ་ལེན་ནས། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་འཚོ་བ་ལོངས་སུ་སྤྱོད། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་འཚོ་བ་ལོངས་སུ་སྤྱོད། འཚོ་བ་ལོངས་སུ་སྤྱོད། 
  mi bzang gcig gis mi brgya spangs du len nas/_bde skyid kyi khyim tshang 'tsho ba longs su spyod/_bde skyid kyi khyim tshang 'tsho ba longs su spyod/_'tsho ba longs su spyod/_
 • མི་ངན་གཅིག་གིས་མི་བརྒྱ་རླུང་དུ་བསྐུར་ནས། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་ཐུག་པ་དཀྲུགས་དཀྲུགས་དཀྲུགས། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཐུག་པ་དཀྲུགས་དཀྲུགས་དཀྲུགས། ཐུག་པ་དཀྲུགས་དཀྲུགས་དཀྲུགས། 
  mi ngan gcig gis mi brgya rlung du bskur nas/_bde skyid kyis khyim tshang thug pa dkrugs dkrugs dkrugs/_bde skyid kyi khyim tshang thug pa dkrugs dkrugs dkrugs/_thug pa dkrugs dkrugs dkrugs/_
 • པ་ལགས་མཇལ་དུས་ཕྱེ་མར་གཅིག་བཀྱག ཨ་མ་ལགས་མཇལ་དུས་ཁ་བཏགས་༼མཇལ་དར་༽གཅིག་གཡོག། ཨ་མ་ལགས་མཇལ་དུས་ཁ་བཏགས་གཅིག་གཡོགས ཁ་བཏགས་གཅིག་གཡོགས།
  pa lags mjal dus phye mar gcig bkyag_a ma lags mjal dus kha btags (mjal dar )gcig g.yog/_a ma lags mjal dus kha btags gcig g.yogs_kha btags gcig g.yogs/