Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 7 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • སོའོ། ཤིང་དེ་འོད་ཟེར་སྒྲོན་མ་དེ་རྩེ་མོ་ལ་གཟིགས། དེ་ལ་ནི་རྩེ་མོ་ལ་གཟིགས་དང་། སོའོ་རྩེ་མོ་དེ་ནི་མིའི་མཆོག་དེ་ལྷ་ཡུལ་ལ་ཕུལ། དེ་ལ་ནི་ལྷ་ཡུལ་ལ་ཕུལ་ཡོད། སོའོ། ལྷ་ཡི་འབྲས་བུ་འབྲས་མོ་དེ་འཁྲུས་སེལ་རེ་གནང་། དེ་ལ་ནི་འཁྲུས་སེལ་རེ་རེ་གནང་དང་། སོའོ་འཁྲུས་སེལ་རེ་རེ་ནང་བཞིན་དེ་རྣམ་པ་རེ་རེ་སྟོན། དེ་ལ་ནི་རྣམ་པ་རེ་རེ་སྟོན། སོའོ་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་ཞབས་བྲོ་དེ་ཚོ་གཅིག་དང་གཉིས་གསུམ་བྱས་ནི་སྟེང་མཆོག་ལྷ་ལ་བྱས། དེ་ལ་ནི་སྟེང་མཆོག་ལྷ་ལ་བྱས།
    so'o/_shing de 'od zer sgron ma de rtse mo la gzigs/_de la ni rtse mo la gzigs dang /_so'o rtse mo de ni mi'i mchog de lha yul la phul/_de la ni lha yul la phul yod/_so'o/_lha yi 'bras bu 'bras mo de 'khrus sel re gnang /_de la ni 'khrus sel re re gnang dang /_so'o 'khrus sel re re nang bzhin de rnam pa re re ston/_de la ni rnam pa re re ston/_so'o rnam pa ldan pa'i zhabs bro de tsho gcig dang gnyis gsum byas ni steng mchog lha la byas/_de la ni steng mchog lha la byas/
  • སོའོ། ཤིང་དེ་འོད་ཟེར་སྒྲོན་མ་དེ་སྐེད་པ་ལ་གཟིགས། དེ་ལ་ནི་སྐེད་པ་ལ་གཟིགས་དང་། སོའོ། སྐེད་པ་དེ་ཚོ་བར་ཆོད་དེ་བཙན་ཡུལ་ལ་ཕུལ། དེ་ལ་ནི་བཙན་ཡུལ་ལ་ཕུལ་ཡོད། སོའོ། བཙན་གྱི་འབྲས་བུ་འབྲས་མོ་དེ་འཁྲུས་སེལ་རེ་ལོ། དེ་ལ་ནི་འཁྲུས་སེལ་རེ་ལོ། སོའོ། འཁྲུས་ཆུ་རེ་རེ་གནང་བཞིན་དེ་རྣམ་པ་རེ་རེ་སྟོན། དེ་ལ་ནི་རྣམ་པ་རེ་རེ་སྟོན་ཡོད། སོའོ། རྣམ་པ་ལྡན་པའི་ཞབས་བྲོ་དེ་ཚོ་གཅིག་དང་གཉིས་གསུམ་བྱས་ནས་་་་་ལ་བྱས། དེ་ལ་ནི་་་་ལ་བཞད།
    so'o/_shing de 'od zer sgron ma de sked pa la gzigs/_de la ni sked pa la gzigs dang /_so'o/_sked pa de tsho bar chod de btsan yul la phul/_de la ni btsan yul la phul yod/_so'o/_btsan gyi 'bras bu 'bras mo de 'khrus sel re lo/_de la ni 'khrus sel re lo/_so'o/_'khrus chu re re gnang bzhin de rnam pa re re ston/_de la ni rnam pa re re ston yod/_so'o/_rnam pa ldan pa'i zhabs bro de tsho gcig dang gnyis gsum byas nas la byas/_de la ni la bzhad/
  • སོའོ་ཤིང་དེ་འོད་ཟེར་སྒྲོན་མ་དེ་རྩ་ལ་གཟིགས། དེ་ལ་ནི་རྩ་ལ་གཟིགས་དང་། སོའོ། རྩ་ལ་བལྟས་སོང་འོག་བྱུང་དེ་འོག་ཀླུ་ཡུལ་ལ་ཕུལ། དེ་ལ་ནི་འོག་ཀླུ་ཡུལ་ལ་ཕུལ་ཡོད། སོའོ། ཀླུ་ཡི་འབྲས་བུ་འབྲས་མོ་དེ་འཁྲུས་སེལ་རེ་གནང་། དེ་ལ་ནི་འཁྲུལ་སེལ་རེ་རེ་གནང་། སོའོ། འཁྲུལ་སེལ་རེ་རེ་གནང་བཞིན་དེ་རྣམ་པ་རེ་རེ་སྟོན། དེ་ལ་ནི་རྣམ་པ་རེ་རེ་སྟོན། སོའོ། རྣམ་པ་ལྡན་པའི་ཞབས་བྲོ་དེ་ཚོ་གཅིག་དང་གཉིས་གསུམ་བྱས་ནས་་་་བཞད། དེ་ལ་ནི་་་་ལ་བཞད།
    so'o shing de 'od zer sgron ma de rtsa la gzigs/_de la ni rtsa la gzigs dang /_so'o/_rtsa la bltas song 'og byung de 'og klu yul la phul/_de la ni 'og klu yul la phul yod/_so'o/_klu yi 'bras bu 'bras mo de 'khrus sel re gnang /_de la ni 'khrul sel re re gnang /_so'o/_'khrul sel re re gnang bzhin de rnam pa re re ston/_de la ni rnam pa re re ston/_so'o/_rnam pa ldan pa'i zhabs bro de tsho gcig dang gnyis gsum byas nas bzhad/_de la ni la bzhad/