Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
59 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ང་ཡི་སེམས་ནང་གི་གཞོན་ནུ། རྩྭ་ཐང་སྟེང་ཁ་སུ་ནི་ལ་རླུང་བཙོན་ཡོང། གངས་ལྗོངས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་ཐོན་པའི། ཆུང་འདྲིས་ཆུང་འདྲིས་འཛུམ་མདངས་ཡིད་ལ་འཁོར། ཆུང་འདྲིས་ཆུང་འདྲིས་འཛུམ་མདངས་ཡིད་ལ་འཁོར། 
    nga yi sems nang gi gzhon nu/_rtswa thang steng kha su ni la rlung btson yong/_gangs ljongs kyi skal bzang me tog thon pa'i/_chung'dris chung 'dris 'dzum mdangs yid la 'khor/_chung 'dris chung 'dris 'dzum mdangs yid la 'khor/_
  • ང་ལ་ཡོད། ང་ལ་ཡོད། ང་ལ་ཡོད། ཤང་ཤང་ཀྱིས་ཆུ་འགྲམ་སྙན་མོ་ཐོས་པའི། ཆུང་འདྲིས་ཆུང་འདྲིས་འཛུམ་མདངས་་ཡིད་ལ་འཁོར། ཆུང་དྲིས་ཆུང་དྲིས་འཛུམ་མདངས་ཡིད་ལ་འཁོར། 
    nga la yod/_nga la yod/_nga la yod/_shang shang kyis chu 'gram snyan mo thos pa'i/_chung 'dris chung 'dris 'dzum mdangs yid la 'khor/_chung dris chung dris 'dzum mdangs yid la 'khor/_